We have updated our Terms of Use and Privacy Notice. Please read each one carefully. Your continued use of Modern Health’s websites and app constitutes your consent to the updated Terms of Use and Privacy Notice.

Modern Health Terma Penggunaan

Terakhir Dipinda: 30 Jun 2021
Kami telah mengemas kini Terma Penggunaan kami untuk menambah Terma Khusus Rantau tertentu. Untuk versi terdahulu Terma Penggunaan ini, sila klik di sini.

SEKIRANYA BERLAKU KECEMASAN PERUBATAN, HUBUNGI NOMBOR KECEMASAN TEMPATAN ANDA. JANGAN ABAIKAN ATAU LENGAH MENDAPATKAN NASIHAT PERUBATAN KERANA KANDUNGAN YANG TELAH ANDA BACA DI LAMAN WEB INI ATAU DIPEROLEH MELALUI PERKHIDMATAN KAMI. LAMAN WEB INI TIDAK MENGANDUNGI NASIHAT PERUBATAN DAN KAMI TIDAK MEMANTAU LAMAN WEB ATAU KOMUNIKASI INI DARI LAMAN WEB INI UNTUK TUJUAN DIAGNOSTIK PERUBATAN ATAU KECEMASAN PENJAGAAN KESIHATAN.JIKA ANDA PENGGUNA YANG MEMPUNYAI KEDIAMAN BIASA ANDA DI LOKASI SELAIN AMERIKA SYARIKAT, PENGGUNAAN PERKHIDMATAN OLEH ANDA MUNGKIN TERTAKLUK KEPADA ADENDUM RANTAU YANG BERKENAAN (DITAKRIFKAN DI BAWAH), YANG TERPAKAI SEBAGAI TAMBAHAN KEPADA TERMA PENGGUNAAN INI DAN MENJADI KEUTAMAAN KE ATAS TERMA PENGGUNAAN INI SEKIRANYA BERLAKU PERCANGGAHAN. 

Tertakluk kepada Adendum Rantau, seperti yang berkenaan, Terma Penggunaan ini mengandungi timbang tara mandatori tersendiri dan peruntukan pengecualian perbicaraan tindakan kelas/juri yang memerlukan penggunaan timbang tara secara individu untuk menyelesaikan pertikaian, dan sebaliknya bukan perbicaraan juri atau tindakan kelas. Anda mempunyai hak untuk menarik balik persetujuan anda untuk menerima Terma Penggunaan yang diberikan kepada anda dalam bentuk elektronik.

Terma Penggunaan ini mengawal akses anda kepada dan penggunaan laman web, subdomain, produk, dan perkhidmatan yang dimiliki atau dikawal oleh Modern Life Inc. dba Modern Health atau sekutunya (“Syarikat”, “kami”, “milik kami” atau “kita“), termasuk, tanpa had, penggunaan www.modernhealth.com anda, mana-mana laman web Syarikat lain dan sebarang aplikasi mudah alih yang disediakan kepada anda oleh Syarikat (secara kolektif, “Perkhidmatan”). Terma ini juga terpakai kepada mana-mana entiti profesional yang bergabung dengan Syarikat dan kepada pihak yang disediakan perkhidmatan pengurusan oleh Syarikat.  Untuk mengelakkan keraguan, Perkhidmatan yang disediakan oleh Syarikat tidak termasuk sebarang perkhidmatan profesional daripada pembekal penjagaan kesihatan berlesen, seperti yang diterangkan dalam Seksyen 2 dan 8 di bawah. Untuk mengakses Perkhidmatan, Pengguna (seperti yang ditakrifkan di bawah) mesti pada setiap masa bersetuju dan mematuhi Terma Penggunaan ini. Terma Penggunaan ini ialah perjanjian yang mengikat secara sah antara anda, individu yang melanggan, mengakses, dan/atau menggunakan Perkhidmatan menurut Perjanjian Pelanggan (seperti yang ditakrifkan di bawah) (“anda” atau, secara kolektif dengan pengguna lain, “Pengguna”) dan Syarikat berkenaan penggunaan Perkhidmatan oleh anda. 

SILA BACA DENGAN TELITI TERMA PENGGUNAAN YANG BERIKUT. DENGAN MENDAFTAR UNTUK DAN/ATAU MENGAKSES, MELAYARI, MENGGUNAKAN ATAU MELANGGAN PERKHIDMATAN, ATAU DENGAN MENGKLIK "SAYA BERSETUJU" ATAU SEBALIKNYA SECARA AFIRMATIF MENYATAKAN NIAT ANDA UNTUK TERIKAT DENGAN TERMA PENGGUNAAN INI, ANDA MENANDAKAN BAHAWA ANDA TELAH MEMBACA, MEMAHAMI, DAN BERSETUJU UNTUK TERIKAT DENGAN TERMA PENGGUNAAN BERIKUT, TERMASUK SEBARANG DASAR TAMBAHAN, EKSHIBIT, ADENDA,  GARIS PANDUAN ATAU TAMBAHAN YANG DISEDIAKAN OLEH SYARIKAT DAN APA-APA PENGUBAHSUAIAN MASA HADAPAN DI SINI ATAU KEPADANYA (SECARA KOLEKTIF, “TERMA PENGGUNAAN”), DAN TERHADAP PENGUMPULAN, PENGGUNAAN, DAN KOMUNIKASI DATA PENGGUNA ANDA SEPERTI YANG DINYATAKAN DALAM NOTIS PRIVASI SYARIKAT. ANDA MENYATAKAN BAHAWA ANDA MEMILIKI KUASA UNTUK MENGGUNAKAN DAN MENGAKSES PERKHIDMATAN. JIKA ANDA TIDAK MEMILIKI KUASA SEDEMIKIAN, ATAU JIKA ANDA TIDAK BERSETUJU DENGAN TERMA DAN SYARAT TERMA PENGGUNAAN, ANDA TIDAK BOLEH MENERIMA TERMA PENGGUNAAN DAN TIDAK BOLEH MENGGUNAKAN PERKHIDMATAN. JIKA ANDA MENDAFTAR UNTUK VERSI PERCUBAAN PERCUMA PERKHIDMATAN MELALUI PERJANJIAN ANTARA SYARIKAT DAN PELANGGAN YANG BERKENAAN (SEPERTI YANG DITAKRIFKAN DI BAWAH) UNTUK MEMBERIKAN PERCUBAAN PERCUMA, ATAU JIKA ANDA DIPILIH UNTUK MENJADI PENGGUNA PERCUBAAN (“BETA TESTER”) UNTUK VERSI PERKHIDMATAN BETA (“PERKHIDMATAN BETA”), TERMA PENGGUNAAN JUGA AKAN MENGAWAL PERCUBAAN PERCUMA ATAU UJIAN BETA TERSEBUT, SEPERTI YANG BERKENAAN. SEPERTI YANG DIGUNAKAN DI SINI, “PERKHIDMATAN” HENDAKLAH TERMASUK PERKHIDMATAN BETA. 

Jika anda ada sebarang kebimbangan atau pertanyaan mengenai Terma Penggunaan ini, sila hubungi kami melalui e-mel legal@joinmodernhealth.com. 

1.
Perkhidmatan.
Pengguna mempunyai akses kepada Perkhidmatan Syarikat menurut dan selaras dengan Terma Penggunaan ini. Syarikat berhak untuk mengubah suai atau menghentikan bahagian-bahagian, aspek atau ciri-ciri tertentu Perkhidmatan, pada bila-bila masa, termasuk hak untuk menghentikan paparan mana-mana Data Pengguna (seperti yang ditakrifkan di bawah); dengan syarat bahawa Syarikat kekal mematuhi Perjanjian Pelanggan yang berkenaan (seperti yang ditakrifkan di bawah). 
2.
Penyedia. 
Untuk menyediakan Perkhidmatan, Syarikat dan/atau entiti sekutunya mengikat kontrak dengan profesional penjagaan kesihatan bebas, jurulatih, atau pembekal lain untuk menyediakan Pengguna dengan perkhidmatan profesional (“Penyedia”).
3.
Perjanjian Pelanggan.
Jika berkenaan, Perkhidmatan diberikan kepada anda menurut perjanjian Syarikat ( “Customer Agreement”) dengan majikan anda atau entiti yang disediakan perkhidmatan oleh anda, atau, jika anda ialah benefisiari pelan manfaat pekerja menurut yang mana Perkhidmatan ditawarkan kepada anda, dengan entiti yang telah mengikat kontrak dengan Syarikat untuk penyediaan Perkhidmatan tersebut (dalam setiap kes, “Pelanggan”). Setakat Perjanjian Pelanggan berkenaan, penyediaan Perkhidmatan kepada anda adalah tertakluk kepada Perjanjian Pelanggan dan terma dan syaratnya yang dinyatakan di sini. Jika Perjanjian Pelanggan tamat tempoh atau ditamatkan atas apa-apa sebab, akses dan penggunaan Perkhidmatan anda akan ditamatkan secara automatik.
4.
Pemberian Lesen kepada Perkhidmatan.
Tertakluk kepada terma dan syarat Terma Penggunaan ini dan pematuhan anda berkaitan dengannya, Syarikat dengan ini memberikan kepada anda lesen terhad, peribadi, tidak eksklusif, tidak boleh dipindah milik dan boleh dibatalkan untuk menggunakan Perkhidmatan mengikut cara yang dipertimbangkan oleh Terma Penggunaan ini dan mengikut Dokumentasi (seperti yang ditakrifkan di bawah), semata-mata untuk kegunaan peribadi anda. Pengguna tidak mempunyai hak untuk sublesen atau menjual semula Perkhidmatan atau mana-mana komponen daripadanya. Jika berkenaan, Syarikat boleh menetapkan had tambahan dan sekatan penggunaan tertentu untuk versi percubaan percuma Perkhidmatan oleh anda pada bila-bila masa, dan boleh menamatkan lesen anda untuk menggunakan versi percubaan percuma pada bila-bila masa, mengikut budi bicara Syarikat.
5.
Kelayakan; Penamatan.

a. Perkhidmatan ini tidak tersedia untuk individu di bawah umur 18 tahun tanpa persetujuan ibu bapa atau kepada mana-mana Pengguna yang digantung atau dikeluarkan daripada Perkhidmatan oleh Syarikat. Dengan mendaftar untuk akses dan penggunaan Perkhidmatan, anda menyatakan dan menjamin bahawa (a) anda berumur sekurang-kurangnya lapan belas (18) tahun; (b) anda mempunyai keupayaan dan kuasa undang-undang untuk memasuki Terma Penggunaan ini dengan Syarikat dan tidak dilarang daripada menggunakan Perkhidmatan oleh Syarikat atau di bawah mana-mana undang-undang yang berkenaan; (c) maklumat yang telah anda berikan kepada Syarikat atau Penyedia (seperti yang ditakrifkan di atas) dalam pendaftaran anda adalah tepat dan lengkap; dan (d) anda akan mematuhi mana-mana dan semua undang-undang yang berkenaan dengan penggunaan Perkhidmatan oleh anda. Jika apa-apa maklumat yang anda berikan kepada Syarikat atau Pembekal menjadi tidak tepat, tidak lengkap atau sebaliknya palsu atau mengelirukan, anda akan segera memaklumkan Syarikat.

b. Syarikat boleh menamatkan Akaun Pengguna anda (seperti yang ditakrifkan di bawah) (atau mana-mana bahagian, aspek, atau ciri Perkhidmatan) dan/atau melarang anda daripada menggunakan atau mengakses Perkhidmatan (atau mana-mana bahagian, aspek atau ciri Perkhidmatan) sekiranya anda melanggar Terma Penggunaan ini atau undang-undang yang berkenaan, pada bila-bila masa mengikut budi bicara mutlaknya, dengan atau tanpa notis, termasuk, tanpa had, jika dipercayai bahawa anda berumur di bawah 18 tahun dan persetujuan ibu bapa belum diterima. Anda bersetuju bahawa Syarikat tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau mana-mana pihak ketiga untuk penamatan tersebut. Syarikat selanjutnya berhak untuk memadam sebarang kandungan atau maklumat yang telah anda siarkan di Perkhidmatan, atas apa-apa sebab atau tanpa sebab, pada bila-bila masa mengikut budi bicara mutlaknya, dengan atau tanpa notis.

c. Sebarang aktiviti penipuan, penyalahgunaan atau menyalahi undang-undang yang disyaki boleh menjadi alasan untuk penamatan penggunaan Perkhidmatan oleh anda dan boleh dirujuk kepada pihak berkuasa penguatkuasaan undang-undang yang sewajarnya. Remedi ini adalah sebagai tambahan kepada mana-mana remedi lain yang Syarikat mungkin miliki dari segi undang-undang atau dalam ekuiti. Syarikat berhak untuk menghubungi perkhidmatan kecemasan setakat mana ia, mengikut budi bicara mutlaknya, percaya bahawa Pengguna menimbulkan ancaman bahaya kepada diri sendiri, kepada harta atau kepada individu lain.

d. Semata-mata berkenaan dengan versi percubaan percuma Perkhidmatan, Perkhidmatan disediakan untuk anda atas dasar percubaan secara  percuma sehingga lebih awal (a) dari akhir tempoh percubaan percuma yang anda daftarkan untuk Perkhidmatan, atau (b) tarikh permulaan mana-mana Perkhidmatan berbayar yang dipesan oleh Pelanggan menurut Perjanjian Pelanggan. Terma-terma Penggunaan ini boleh ditamatkan berkenaan dengan versi percubaan percuma Perkhidmatan oleh mana-mana pihak pada bila-bila masa dengan atau tanpa sebab atas notis bertulis terlebih dahulu.

6.
Tanggungjawab Aktiviti Akaun.

a. Akaun Pengguna. Untuk menggunakan aspek tertentu Perkhidmatan, anda perlu mendaftar untuk Perkhidmatan dan membuka akaun (a “Akaun Pengguna”). Apabila membuka Akaun Pengguna anda, anda bersetuju untuk memberikan maklumat yang benar, tepat, terkini dan lengkap. Anda seterusnya bersetuju untuk mengekalkan dan mengemas kini maklumat peribadi anda seperti yang diperlukan untuk memastikan maklumat tersebut benar, tepat, terkini, dan lengkap. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk mengekalkan kerahsiaan akaun dan kata laluan anda dan untuk menyekat akses kepada komputer anda, dan anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk semua aktiviti yang berlaku di bawah akaun atau kata laluan anda, serta bertanggungjawab terhadap tindakan dan ketinggalan mana-mana individu yang menggunakan atau mengakses Perkhidmatan menggunakan kelayakan tersebut, akibat kegagalan anda untuk mengekalkan kerahsiaan tersebut atau menyekat akses kepada komputer anda.

Jika anda mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa Akaun Pengguna anda tidak lagi selamat (contohnya, sekiranya berlaku kehilangan, kecurian atau pendedahan yang tidak dibenarkan atau penggunaan ID, kata laluan, atau apa-apa nombor kad kredit, debit atau caj), anda bersetuju untuk segera memaklumkan Syarikat. Anda boleh dipertanggungjawab terhadap kerugian yang ditanggung oleh Syarikat atau individu lain disebabkan oleh penggunaan Akaun Pengguna anda yang tidak dibenarkan.

b. Akses Sistem. Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang berkenaan, anda boleh memilih untuk membenarkan Syarikat mendapatkan data daripada sistem atau perkhidmatan pihak ketiga anda secara automatik bagi pihak anda. Anda dengan ini menyatakan dan menjamin bahawa anda memiliki persetujuan, kebenaran, kuasa, dan hak untuk membenarkan Syarikat mengakses sistem dan perkhidmatan tersebut secara automatik dan anda dengan ini memberi kebenaran kepada Syarikat untuk mengakses sistem dan perkhidmatan tersebut dan mendapatkan semula Data Pengguna daripadanya dengan menyatakan perkara yang sama dalam Akaun Pengguna anda. Syarikat menafikan apa-apa dan semua liabiliti yang berkaitan dengan mengakses dan mendapatkan semula Data Pengguna daripada sistem dan perkhidmatan tersebut bagi pihak anda. Jika pada bila-bila masa anda tidak memiliki hak dan kuasa untuk membenarkan Syarikat mengakses automatik kepada sistem tersebut, maka anda dengan ini bersetuju untuk melumpuhkan fungsi tersebut dalam Akaun Pengguna anda.

c. Keperluan sambungan. Anda bertanggungjawab untuk menyediakan dan menyelenggara, atas risiko, pilihan dan perbelanjaan anda sendiri, apa-apa peralatan, perkakasan, perisian, sambungan Internet, talian komunikasi, dan mudah alih, dan perkhidmatan data yang diperlukan untuk akses dan penggunaan Perkhidmatan serta membayar caj yang berkaitan seperti penggunaan data, fi pesanan dan caj lain daripada penyedia wayarles atau Internet anda. Caj dan cukai pembawa biasa mungkin dikenakan dan Syarikat tidak bertanggungjawab terhadap apa-apa surcaj yang anda tanggung daripada telefon bimbit atau penyedia perkhidmatan Internet anda akibat penggunaan Perkhidmatan.

7.
Sekatan.

Apabila menggunakan Perkhidmatan, anda bersetuju untuk tidak, dan menyatakan dan menjamin bahawa anda tidak akan, dan tidak akan cuba untuk:

a. Mencipta, memuat naik, menyimpan atau menghantar melalui Perkhidmatan kandungan pornografi, mengancam, memalukan, membenci, menghina perkauman atau etnik, memfitnah atau selainnya tidak sesuai, atau apa-apa kandungan yang membentuk atau menggalakkan tingkah laku yang akan dianggap sebagai penipuan, kesalahan jenayah atau sebaliknya mungkin menimbulkan liabiliti sivil;

b. Mencipta, memuat naik, menyimpan atau menghantar melalui kandungan Perkhidmatan yang melanggar harta intelek, privasi, publisiti atau hak peribadi individu lain atau mana-mana undang-undang kawalan eksport;

c. Menggunakan Perkhidmatan untuk sebarang tujuan yang menyalahi undang-undang atau sebaliknya dilarang oleh Terma Penggunaan ini atau dokumentasi standard untuk Perkhidmatan, seperti yang disediakan atau disediakan oleh Syarikat kepada pengguna akhirnya, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, melalui www.modernhealth.com (“Dokumentasi”);

d. Menggunakan Perkhidmatan dalam apa-apa cara yang mengikut budi bicara Mutlak Syarikat boleh merosakkan, melumpuhkan, membebankan, atau menjejaskan Perkhidmatan;

e. Mencuba untuk mendapatkan akses yang tidak dibenarkan kepada Perkhidmatan, atau mana-mana bahagian daripadanya, Akaun Pengguna lain, atau sistem komputer atau rangkaian yang disambungkan ke Perkhidmatan, atau mana-mana bahagian daripadanya, melalui penggodaman, perlombongan kata laluan atau apa-apa cara lain atau mengganggu atau cuba mengganggu perjalanan baik perkhidmatan atau apa-apa aktiviti yang dijalankan pada Perkhidmatan;

f. Mengubah suai Perkhidmatan dalam apa-apa cara atau bentuk, atau menggunakan versi Perkhidmatan yang diubah suai, termasuk tetapi tidak terhad kepada tujuan mendapatkan akses yang tidak dibenarkan kepada Perkhidmatan;

g. Menggunakan apa-apa robot, lelabah, pengikis atau cara automatik lain untuk mengakses Perkhidmatan untuk apa-apa tujuan tanpa kebenaran bertulis daripada Syarikat, atau memintas apa-apa langkah yang boleh kami gunakan untuk mencegah atau menyekat akses kepada Perkhidmatan;

h. Menyamar sebagai individu lain atau mengakses Akaun Pengguna Pengguna lain tanpa kebenaran Pengguna tersebut atau melanggar apa-apa hubungan kontrak atau fidusiari;

i. Berkongsi kata laluan yang dikeluarkan oleh syarikat dengan mana-mana pihak ketiga atau menggalakkan mana-mana Pengguna lain untuk berbuat demikian;

j. Salah nyata sumber, identiti atau kandungan Data Pengguna;

k. Mengubah suai, menyesuaikan, menterjemah atau mencipta karya terbitan berdasarkan Perkhidmatan;

l. Kejuruteraan songsang, menyusun semula, membongkar atau sebaliknya cuba mendapatkan kod sumber Perkhidmatan, kecuali dan hanya setakat mana aktiviti sedemikian dibenarkan secara jelas oleh undang-undang yang berkenaan tanpa mengambil kira batasan ini;

m. Sewa, memajakkan, meminjam, menjual semula, sublesen, mengedar atau memindahkan Perkhidmatan kepada mana-mana pihak ketiga; menyediakan perkongsian masa atau perkhidmatan yang serupa untuk mana-mana pihak ketiga; atau menggunakan Perkhidmatan untuk apa-apa tujuan selain daripada penggunaan perniagaan dalaman anda sendiri;

n. Mengalih keluar, memintas, melumpuhkan, merosakkan atau sebaliknya mengganggu ciri-ciri berkaitan keselamatan Perkhidmatan, ciri-ciri yang menghalang atau menyekat penggunaan atau penyalinan mana-mana kandungan yang boleh diakses melalui Perkhidmatan atau ciri-ciri yang menguatkuasakan batasan penggunaan Perkhidmatan;

o. Mengakses Perkhidmatan jika anda ialah pesaing langsung Syarikat, kecuali dengan persetujuan bertulis terlebih daripada Syarikat, atau untuk apa-apa tujuan persaingan yang lain; p. Mengubah atau mengalih keluar sebarang hak cipta, tanda dagangan atau notis perlindungan lain yang terkandung dalam atau di mana-mana bahagian Perkhidmatan;

q. Mendapatkan akses yang tidak dibenarkan kepada Perkhidmatan, kepada akaun Pengguna lain, nama, maklumat yang boleh mengenal pasti identiti secara peribadi atau maklumat lain, atau sebaliknya mengumpul atau mengaut apa-apa maklumat yang boleh mengenal pasti identiti secara peribadi, termasuk nama akaun, daripada Perkhidmatan; 

r. Mendedahkan maklumat peribadi yang diperoleh daripada Perkhidmatan tentang Pengguna lain, atau mengumpul atau mendedahkan maklumat tentang Pengguna lain;

s. Menggunakan Perkhidmatan untuk menghantar, bertukar atau memproses Data Pengguna dengan cara yang tidak dibenarkan oleh Terma Penggunaan ini, Dokumentasi atau undang-undang, peraturan atau peraturan yang berkenaan; or

t. Membenarkan, menggalak atau membantu mana-mana orang untuk melakukan mana-mana perkara di atas.

8.
Tiada Nasihat Profesional.
TIADA HUBUNGAN PROFESIONAL PERUBATAN BERLESEN/PESAKIT PERUBATAN DIJALINKAN DENGAN MENGGUNAKAN MAKLUMAT DAN/ATAU PERKHIDMATAN YANG DISEDIAKAN OLEH ATAU MELALUI PENGGUNAAN PERKHIDMATAN ATAU MELALUI MANA-MANA KOMUNIKASI LAIN DARIPADA KAMI. ANDA MENGAKUI DAN BERSETUJU BAHAWA SYARIKAT BOLEH MENGHUBUNGKAN ANDA DENGAN SATU ATAU LEBIH PENYEDIA.  PERKHIDMATAN INI MEMBOLEHKAN PENYELARASAN DAN KOMUNIKASI LANGSUNG DENGAN PENYEDIA. SYARIKAT, SECARA SENDIRINYA, TIDAK MEMBERIKAN NASIHAT PERUBATAN ATAU KESIHATAN, PENJAGAAN, DIAGNOSIS, ATAU RAWATAN, DAN KANDUNGAN LAMAN WEB INI DAN PERKHIDMATAN TIDAK DAN TIDAK BOLEH DIANGGAP SEBAGAI NASIHAT PERUBATAN ATAU PENGGANTI NASIHAT PERUBATAN INDIVIDU (TERMASUK NASIHAT TERAPI KLINIKAL), DIAGNOSIS ATAU RAWATAN.. UNTUK KEJELASAN, APA-APA HUBUNGAN PENYEDIA-PESAKIT ANTARA ANDA DAN MANA-MANA PENYEDIA AKAN DIWUJUDKAN SECARA BERASINGAN DAN SECARA LANGSUNG DENGAN PENYEDIA TERSEBUT. SYARIKAT BUKAN PIHAK KEPADA MANA-MANA HUBUNGAN SEDEMIKIAN DAN SETIAP PENYEDIA BERTANGGUNGJAWAB SEPENUHNYA UNTUK MENYAMPAIKAN APA-APA PENDAPAT YANG ANDA TERIMA MELALUI AKSES ANDA KEPADA DAN PENGGUNAAN PERKHIDMATAN. PENGGUNAAN MAKLUMAT YANG ANDA BERIKAN DI LAMAN WEB INI ADALAH SEMATA-MATA ATAS RISIKO ANDA SENDIRI. TIADA APA-APA YANG DINYATAKAN ATAU DISIARKAN DI LAMAN WEB INI ATAU TERSEDIA MELALUI MANA-MANA PERKHIDMATAN YANG DIMAKSUDKAN UNTUK MENJADI, DAN TIDAK BOLEH DIAMBIL SEBAGAI, AMALAN PERUBATAN ATAU PEMBERIAN RAWATAN PERUBATAN. JANGAN ABAIKAN, ELAK ATAU LENGAH MENDAPATKAN NASIHAT PERUBATAN (TERMASUK NASIHAT TERAPI KLINIKAL) DARIPADA PROFESIONAL PENJAGAAN KESIHATAN YANG BERKELAYAKAN KERANA SESUATU YANG MUNGKIN ANDA BACA DI LAMAN WEB INI ATAU MAKLUMAT YANG MUNGKIN ANDA PEROLEHI MELALUI PERKHIDMATAN. SENTIASA DAPATKAN NASIHAT DOKTOR ANDA ATAU PENYEDIA KESIHATAN LAIN YANG BERKELAYAKAN SEKIRANYA ANDA ADA APA-APA PERTANYAAN MENGENAI SESUATU KEADAAN PERUBATAN, DAN UNTUK MENDAPATKAN DIAGNOSIS DAN RAWATAN. JANGAN GUNA LAMAN ATAU PERKHIDMATAN UNTUK KEPERLUAN PERUBATAN KECEMASAN. JIKA ANDA MENGALAMI KECEMASAN PERUBATAN, HUBUNGI 911. ANDA MENGAKUI BAHAWA PERKHIDMATAN BIMBINGAN YANG DISEDIAKAN MELALUI PERKHIDMATAN BOLEH DISEDIAKAN MELALUI KAKITANGAN TIDAK BERLESEN BUKAN PERUBATAN DENGAN IJAZAH PENDIDIKAN YANG BERKENAAN UNTUK MENYEDIAKAN BIMBINGAN SEDEMIKIAN. ANDA JUGA BERSETUJU BAHAWA PENDAPAT YANG DINYATAKAN OLEH PENYEDIA YANG BERKAITAN DENGAN PERKHIDMATAN ADALAH BUKAN DARIPADA SYARIKAT DAN TIDAK AKAN DIGUNAKAN DALAM APA-APA PERTIKAIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP SYARIKAT, TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA LITIGASI, TIMBANG TARA, TUNTUTAN UNTUK MANFAAT HILANG UPAYA, TUNTUTAN PAMPASAN PEKERJA DAN/ATAU TUNTUTAN MALPRATIK.

Kandungan, dan maklumat yang disediakan berkaitan dengan, Perkhidmatan adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat profesional. Tiada tindakan boleh diambil berdasarkan semata-mata kepada apa-apa maklumat yang terkandung dalam Perkhidmatan. Anda harus mendapatkan nasihat profesional bebas daripada seseorang yang berlesen dan/atau berkelayakan dalam bidang yang berkenaan. Produk Syarikat yang disediakan melalui Perkhidmatan ialah produk yang boleh dibeli di kaunter tanpa memerlukan preskripsi perubatan. Perkhidmatan mungkin mengandungi bahan berkaitan kesihatan atau perubatan yang jelas dan jika anda mendapati bahan-bahan ini menyinggung perasaan, anda mungkin tidak perlu menggunakan Perkhidmatan.
9.
Interaksi dengan Pengguna Lain.
Sehubungan dengan penggunaan Perkhidmatan oleh anda, anda mungkin berhubung dengan dan/atau berinteraksi dengan satu atau lebih Pengguna lain, contohnya, melalui webinar yang ditawarkan oleh Syarikat. Syarikat tidak bertanggungjawab terhadap kandungan interaksi ini dan tidak menanggung liabiliti untuknya.
10.
Telekhidmat.
Pengguna boleh mendapatkan akses kepada telekhidmat, termasuk Perkhidmatan berasaskan panggilan, berasaskan video dan/atau berasaskan teks, yang boleh termasuk (tanpa had) rujukan perubatan atau Perkhidmatan berasaskan panggilan kecemasan (secara kolektif, “Telekhidmat”). Dengan bersetuju dengan Terma Penggunaan ini, Pengguna mengakui potensi risiko Telekhidmat, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, kelemahan teknikal, seperti yang diterangkan lebih lanjut dalam Seksyen 18.
11.
Penafian; Tiada Waranti.
PERKHIDMATAN DAN APA-APA KANDUNGAN, BAHAN ATAU DATA PIHAK KETIGA, DATA PENGGUNA, PERISIAN, PERKHIDMATAN ATAU APLIKASI YANG DISEDIAKAN BERSAMA DENGAN ATAU MELALUI PERKHIDMATAN DISEDIAKAN “SEBAGAIMANA ADANYA” DAN “SEBAGAIMANA TERSEDIA”. SETAKAT YANG DIBENARKAN SEPENUHNYA MENURUT UNDANG-UNDANG, SYARIKAT DAN SEKUTUNYA, PENYEDIA, PEMBERI LESEN, DAN RAKAN KONGSI MENAFIKAN SEMUA WARANTI, BERKANUN, NYATA ATAU TERSIRAT, TERMASUK, TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA, WARANTI TERSIRAT KEBOLEHDAGANGAN, KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, BUKAN PELANGGARAN HAK PROPRIETARI, DAN APA-APA WARANTI TERSIRAT YANG TIMBUL DARIPADA PENGGUNAAN PERDAGANGAN, PERJALANAN URUSAN ATAU PERJALANAN PELAKSANAAN. SYARIKAT TIDAK MEMBERI WARANTI BAHAWA FUNGSI YANG TERKANDUNG DALAM PERKHIDMATAN TIDAK AKAN TERGANGGU ATAU BEBAS RALAT, BAHAWA PERKHIDMATAN AKAN MEMENUHI KEPERLUAN ANDA, BAHAWA KECACATAN AKAN DIBETULKAN, ATAU BAHAWA PERKHIDMATAN ATAU PELAYAN YANG MENJADIKANNYA TERSEDIA BEBAS DARIPADA VIRUS ATAU KOMPONEN BERBAHAYA LAIN, ATAU BERKENAAN DENGAN PENGGUNAAN ATAU HASIL PENGGUNAAN PERKHIDMATAN DARI SEGI KEBETULAN, KETEPATAN, KEBOLEHPERCAYAAN, ATAU SEBALIKNYA. Anda memahami dan bersetuju bahawa anda memuat turun atau sebaliknya mendapatkan maklumat, bahan atau data pihak ketiga melalui penggunaan Perkhidmatan mengikut budi bicara dan risiko anda sendiri dan bahawa anda akan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap sebarang kerosakan pada sistem komputer anda atau kehilangan data yang terhasil daripada muat turun maklumat, bahan, atau data pihak ketiga tersebut. Syarikat tidak akan bertanggungjawab terhadap penghapusan, pembetulan, pemusnahan, kerosakan, kerugian, atau kegagalan untuk menyimpan atau mengekalkan apa-apa maklumat, bahan atau data pihak ketiga, atau Data Pengguna.
12.
Pengubahsuaian Terma Penggunaan.
Syarikat berhak, mengikut budi bicara mutlaknya, untuk mengubah, mengubah suai, menambah, atau mengalih keluar mana-mana bahagian daripada Terma Penggunaan ini pada bila-bila masa, tertakluk kepada peruntukan Perjanjian Pelanggan yang berkenaan. Anda bersetuju untuk menyemak perubahan pada Terma Penggunaan ini secara berkala. Apabila kami membuat perubahan kecil pada Terma Penggunaan, kami akan mengemas kini tarikh ‘terakhir diubah suai’ di bahagian atas halaman ini. Apabila kami membuat pindaan kepada Terma Penggunaan secara material, kami akan mengemas kini tarikh 'terakhir diubah suai' di bahagian atas halaman ini dan memaklumkan anda bahawa perubahan penting telah dibuat kepada Terma Penggunaan ini. Jika apa-apa semakan sedemikian tidak boleh diterima oleh anda, anda mesti berhenti menggunakan Perkhidmatan, dan satu-satunya remedi anda adalah untuk menamatkan Akaun Pengguna anda dengan memberikan kepada Syarikat notis bertulis penamatan dalam tempoh tiga puluh (30) hari dari perubahan tersebut. Dengan terus menggunakan Perkhidmatan, anda bersetuju dengan sebarang pindaan kepada Terma Penggunaan ini.
13.
Laman Pihak Ketiga, Perkhidmatan Pihak Ketiga.

a. Perkhidmatan boleh memanggil pelayan laman web atau perkhidmatan lain semata-mata atas arahan dan sebagai kemudahan kepada Pengguna (“Laman Pihak Ketiga”). Perkhidmatan juga boleh menggabungkan produk atau perkhidmatan pihak ketiga, atau disepadukan dengan aplikasi pihak ketiga (“Perkhidmatan Pihak Ketiga”), dan anda dengan ini bersetuju dengan penggunaan Perkhidmatan Pihak Ketiga tersebut jika anda memilih untuk mengakses Perkhidmatan Pihak Ketiga tersebut. Perkhidmatan Pihak Ketiga akan dikenal pasti, sama ada secara jelas atau tersirat, sebagai perkhidmatan yang diberikan kepada anda oleh pihak selain daripada Syarikat. Laman Pihak Ketiga dan Perkhidmatan Pihak Ketiga bukan penyedia perkhidmatan Syarikat. Syarikat tidak memberi waranti nyata atau tersirat berkenaan dengan Perkhidmatan Pihak Ketiga atau maklumat, atau bahan, produk, atau perkhidmatan lain yang terkandung di atau diakses melalui Laman Pihak Ketiga atau Perkhidmatan Pihak Ketiga. Akses dan penggunaan Laman Pihak Ketiga dan/atau Perkhidmatan Pihak Ketiga, termasuk maklumat, bahan, produk, dan perkhidmatan di laman web tersebut atau tersedia melalui laman web tersebut, adalah semata-mata atas risiko anda sendiri dan Syarikat tidak akan menanggung liabiliti berkaitan dengan akses atau penggunaan Laman Pihak Ketiga tersebut dan/atau Perkhidmatan Pihak Ketiga tersebut. Sehubungan dengan Perkhidmatan Pihak Ketiga, Syarikat boleh, dan anda dengan ini bersetuju bahawa Syarikat boleh, berkongsi kelayakan Akaun Pengguna anda dengan penyedia pihak ketiga dan sebaliknya mengesahkan kelayakan Akaun Pengguna anda untuk tujuan menyediakan anda akses kepada Laman Pihak Ketiga dan Perkhidmatan Pihak Ketiga yang bersepadu atau ditawarkan berkaitan dengan Perkhidmatan.

b. Penggunaan Perkhidmatan Pihak Ketiga oleh anda mungkin tertakluk kepada perjanjian dengan pemberi lesen pihak ketiga produk atau perkhidmatan tersebut (“Terma Pihak Ketiga”). Dengan menggunakan Perkhidmatan Pihak Ketiga, anda bersetuju dengan Terma Pihak Ketiga.  Anda mengakui bahawa anda telah dimaklumkan tentang kewujudan Terma Pihak Ketiga ini dan bahawa adalah menjadi tanggungjawab anda untuk menyemak Terma Pihak Ketiga ini untuk memahami hak dan kewajipan anda yang tertakluk di bawahnya.  Tiada apa-apa dalam Terma Penggunaan ini membatasi hak anda yang tertakluk di bawah, atau memberikan anda hak yang menggantikan terma Pihak Ketiga yang berkenaan.

14.
Terma Tambahan untuk Perkhidmatan Beta.

Syarikat boleh menawarkan anda akses kepada Perkhidmatan baharu tertentu yang dikelaskan sebagai Perkhidmatan Beta, dari semasa ke semasa, semata-mata untuk tujuan menguji dan menilai Perkhidmatan Beta secara dalaman. Akses kepada dan penggunaan Perkhidmatan Beta boleh tertakluk kepada terma dan syarat tambahan yang anda perlu bersetuju. Syarikat tidak membuat pernyataan atau jaminan bahawa Perkhidmatan Beta akan menjadi sebahagian daripada Perkhidmatan yang tersedia secara amnya dan berhak untuk menghentikan atau mengubah suai Perkhidmatan Beta pada bila-bila masa tanpa notis. Perkhidmatan Beta disediakan "Sebagaimana tersedia ", mungkin mengandungi pepijat, ralat atau kecacatan lain, dan penggunaan Perkhidmatan Beta oleh anda adalah atas risiko anda.

15.
Kawalan Eksport; Lokasi Perkhidmatan; Peruntukan Khusus Rantau.

a. Perkhidmatan dikawal dan dikendalikan dari fasiliti kami di Amerika Syarikat. Anda tidak boleh menggunakan Perkhidmatan jika anda seorang pemastautin negara yang dikenakan sekatan oleh Amerika Syarikat, atau merupakan orang asing atau entiti yang disekat atau dinafikan penerimaan Perkhidmatan oleh kerajaan Amerika Syarikat. Dengan menggunakan Perkhidmatan, anda bersetuju untuk memindahkan data peribadi anda dan diproses di Amerika Syarikat.

b. Jika anda mengakses dan/atau menggunakan Perkhidmatan dari bidang kuasa selain A.S. pada bila-bila masa semasa anda menggunakan Perkhidmatan, Adendum Rantau mengandungi peruntukan dan pengecualian tertentu yang terpakai kepada Perkhidmatan bergantung pada domisil anda dan undang-undang yang mentadbir urus yang berkenaan.  Setakat mana (i) peruntukan Adendum Rantau terpakai dan (ii) peruntukan tersebut bercanggah dengan Terma Penggunaan ini, peruntukan Adendum Rantau akan mengawal. “Adendum Rantau” bermaksud adendum yang mengandungi terma, syarat dan pengecualian khusus bidang kuasa, yang boleh didapati di sini, yang akan dikemas kini oleh Syarikat dari semasa ke semasa menurut Seksyen 12 di dalam perjanjian ini. Jika anda mengakses atau menggunakan Perkhidmatan dari bidang kuasa lain, anda berbuat demikian atas kerelaan anda sendiri dan bertanggungjawab sepenuhnya untuk mematuhi undang-undang tempatan, termasuk tetapi tidak terhad kepada peraturan eksport dan import, seperti yang berkenaan dengan anda. Perkhidmatan atau ciri-ciri tertentu Perkhidmatan mungkin tidak tersedia dalam bidang kuasa tertentu. Syarikat tidak membuat penyataan bahawa Perkhidmatan adalah sesuai atau tersedia untuk digunakan di lokasi lain. 

c. Sekiranya anda berkomunikasi dengan Penyedia dari lokasi yang berbeza daripada lokasi Penyedia anda dan/atau dari lokasi domisil anda, anda bersetuju untuk segera memaklumkan Penyedia anda, dan Syarikat dengan menghubungi kami melalui e-mel di: help@modernhealth.com. Selain itu, Penyedia mungkin tertakluk kepada undang-undang pelesenan negeri dan nasional. Jika anda berpindah atau menggunakan Perkhidmatan dari bidang kuasa yang berbeza semasa penggunaan Perkhidmatan oleh anda, anda mungkin tidak dapat terus menggunakan Penyedia atau Perkhidmatan yang sama.

16.
Data Pengguna; Kandungan Pengguna.

a. Data Pengguna. Kami akan meminta, untuk mendaftarkan Akaun Pengguna anda dan untuk mengakses dan menggunakan Perkhidmatan, anda menghantar dan menyimpan data tertentu dan maklumat lain yang berkaitan dengan anda, termasuk maklumat peribadi (secara kolektif, “Data Pengguna”).  Anda memiliki semua hak, hak milik dan kepentingan (termasuk semua hak harta intelek) dalam dan kepada Data Pengguna anda. Anda dengan ini memberi kami hak yang boleh ditarik balik (tetapi hanya di bawah Terma Penggunaan ini), hak terhad, di seluruh dunia, tidak eksklusif, bebas royalti untuk menggunakan Data Pengguna anda semata-mata untuk tujuan yang dinyatakan dalam subseksyen (e) di bawah.

b. Kandungan Pengguna. Seperti yang digunakan di sini, “Kandungan Pengguna” bermaksud apa-apa teks, imej, foto, audio, video, data lokasi dan semua bentuk data atau komunikasi lain, tidak termasuk Data Pengguna, yang anda serahkan atau hantar kepada, melalui, atau berkaitan dengan Perkhidmatan yang anda paparkan secara terbuka atau kepada sekumpulan individu dalam Perkhidmatan selain daripada pekerja, kontraktor atau Pembekal Syarikat. Anda menyatakan dan menjamin bahawa anda memiliki atau mengawal semua hak terhadap Kandungan Pengguna anda dan dengan ini memberikan kami hak yang tidak boleh dibatal di seluruh dunia, kekal, tidak eksklusif, bebas royalti, boleh diserah hak, boleh disublesen, boleh dipindah milik untuk menggunakan Kandungan Pengguna anda untuk apa-apa tujuan yang sah. Dengan "penggunaan" kami bermaksud menggunakan, menyalin, melaksanakan dan memaparkan secara terbuka, menghasilkan semula, mengedar, mengubah suai, menterjemah, mengalih keluar, menganalisis, mengkomersialkan dan menyediakan karya terbitan Kandungan Pengguna anda. Akhirnya, anda mengetepikan dengan tidak boleh dibatal, dan menyebabkan untuk diketepikan, terhadap Syarikat dan Penggunanya apa-apa tuntutan dan penegasan hak moral atau atribusi berkenaan dengan Kandungan Pengguna anda. Kami tidak dan tidak akan tertakluk di bawah apa-apa kewajipan, kecuali sebagaimana yang dinyatakan sebaliknya dengan jelas dalam Terma Penggunaan ini atau dasar kami yang lain, (i) untuk mengekalkan Kandungan Pengguna anda dalam kerahsiaan; (ii) untuk membayar anda apa-apa pampasan bagi mana-mana Kandungan Pengguna; (iii) untuk mengiktiraf atau mengakui anda untuk Kandungan Pengguna anda; atau (iv) untuk memberi respon terhadap Kandungan Pengguna anda.

c. Tanggungjawab terhadap Data Pengguna dan Kandungan Pengguna. Anda mengakui bahawa Syarikat tidak mengurus atau mengawal kandungan Data Pengguna dan/atau Kandungan Pengguna yang anda akses, simpan atau edarkan melalui Perkhidmatan, dan anda akan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap Data Pengguna dan Kandungan Pengguna anda dan akibat daripada perkongsiannya di bawah ini. Anda bertanggungjawab sepenuhnya terhadap Data Pengguna dan/atau Kandungan Pengguna dan Syarikat tersebut tidak membuat sebarang jaminan berkenaan dengan dan tidak menerima tanggungjawab atau liabiliti untuk maklumat yang anda boleh mengakses, menyimpan atau mengedar melalui Perkhidmatan, tanpa mengira sama ada Data Pengguna dan/atau Kandungan Pengguna tersebut dihantar kepada atau oleh anda yang melanggari Terma Penggunaan ini. Dengan menyerahkan Data Pengguna dan Kandungan Pengguna kepada Syarikat, anda dengan ini memberikan, dan menyatakan dan menjamin bahawa anda mempunyai semua hak yang diperlukan untuk memberikan, semua hak dan lesen kepada Data Pengguna dan Kandungan Pengguna yang diperlukan untuk Syarikat dan subkontraktor dan penyedia perkhidmatannya untuk menyediakan Perkhidmatan. Anda dengan ini menyatakan, menjamin, dan bersetuju bahawa: (a) anda telah memperoleh Data Pengguna dan Kandungan Pengguna secara sah, dan ia tidak dan tidak akan melanggar mana-mana undang-undang yang berkenaan atau mana-mana hak proprietari atau harta intelek mana-mana individu atau entiti; (b) Data Pengguna dan Kandungan Pengguna adalah bebas daripada semua virus, kuda Trojan, dan unsur-unsur lain yang boleh mengganggu atau merosakkan sistem atau perisian yang digunakan oleh Syarikat atau subkontraktornya untuk menyediakan Perkhidmatan; (c) semua Data Pengguna dan Kandungan Pengguna telah dan akan dikumpulkan oleh anda mengikut dasar privasi yang membenarkan Syarikat berkongsi, mengumpul, menggunakan, dan mendedahkan Data Pengguna dan Kandungan Pengguna seperti yang dimaksudkan di bawah Terma Penggunaan ini, dan jika dikehendaki oleh undang-undang yang berkenaan, menurut persetujuan yang anda perolehi untuk melakukan setiap perkara di atas; (d) anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk memastikan pematuhan terhadap semua undang-undang privasi dalam semua bidang kuasa yang mungkin terpakai kepada Data Pengguna dan Kandungan Pengguna yang disediakan di bawah ini; (e) Syarikat boleh melaksanakan hak dalam Data Pengguna dan Kandungan Pengguna yang diberikan di bawah ini tanpa menanggung liabiliti atau kos kepada mana-mana pihak ketiga; dan (f) Data Pengguna dan Kandungan Pengguna mematuhi terma yang terkandung di dalam Terma Penggunaan ini.  

d. Data Tanpa Identiti. Kecuali jika dilarang secara nyata, Syarikat akan dibenarkan dan mempunyai hak dan kuasa penuh untuk menukar Data Pengguna menjadi data tanpa identiti dan terkumpul dan untuk mengumpul dan menganalisis maklumat tanpa nama yang berkaitan dengan pemberian, penggunaan dan pelaksanaan pelbagai aspek Perkhidmatan dan sistem dan teknologi yang berkaitan (termasuk, tanpa had, maklumat mengenai Data Pengguna dan data yang diperolehi daripadanya yang tidak dapat mengenal pasti identiti individu yang berkenaan secara peribadi) (secara kolektif, “Data Tanpa Identiti”), setakat yang dibenarkan sepenuhnya oleh undang-undang yang berkenaan. Syarikat hendaklah mempunyai pemilikan dan hak tunggal ke atas semua Data Tanpa Identiti kecuali sebagaimana yang diperuntukkan secara jelas dalam Terma Penggunaan ini atau Perjanjian Pelanggan yang berkenaan. Walau apa pun apa-apa yang bertentangan di sini, Syarikat boleh (semasa dan selepas tempoh di sini) (i) menggunakan Data Tanpa Identiti tersebut untuk memperbaiki dan pertingkatkan Perkhidmatan, untuk menjalankan penyelidikan, seperti kajian kes dan penyelidikan akademik, dan untuk tujuan pembangunan, diagnostik dan pembetulan lain yang berkaitan dengan Perkhidmatan dan tawaran Syarikat lain setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang berkenaan, dan (ii) mendedahkan Data Tanpa Identiti berkaitan dengan perniagaannya setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang berkenaan, termasuk, sebagai contoh dan tanpa batasan, untuk: (a) mengesan bilangan pengguna secara terkumpul tanpa nama sebagai sebahagian daripada usaha pemasaran Syarikat untuk mengumumkan jumlah pengguna Perkhidmatan; (b) menganalisis corak penggunaan teragregat untuk usaha pembangunan produk; atau (c) menggunakan Data Tanpa Identiti untuk membangunkan rangka kerja analitik selanjutnya, alat aplikasi dan untuk menjalankan penyelidikan.

e. Sekatan terhadap Penggunaan Data Syarikat. Syarikat tidak akan (i) menggunakan Data Pengguna anda atau (ii) menjual Data Pengguna anda atau berkongsi dengan mana-mana pihak ketiga: (a) untuk apa-apa tujuan selain daripada menyediakan Perkhidmatan kepada anda; (b) kecuali seperti yang dinyatakan secara jelas di sini atau dalam Notis Privasi Syarikat yang tersedia di https://www.modernhealth.com/privacy-policy; dan (c) kecuali yang diperlukan untuk mematuhi kewajipan kami di bawah Terma Penggunaan ini dan undang-undang yang berkenaan. Sila lihat Notis Privasi untuk maklumat lanjut mengenai sekatan yang dikenakan ke atas penggunaan Data Pengguna anda oleh Syarikat. 

f. Idea. Anda boleh memilih atau kami boleh menjemput anda untuk menghantar komen atau idea tentang Perkhidmatan, termasuk tanpa batasan tentang cara untuk meningkatkan Perkhidmatan atau produk kami (“Idea”). Dengan mengemukakan apa-apa Idea, anda bersetuju bahawa pendedahan anda adalah tanpa bayaran, tidak diminta dan tanpa sekatan dan tidak akan meletakkan Syarikat di bawah apa-apa kewajipan fidusiari atau lain-lain, dan bahawa, walaupun apa-apa yang bertentangan di sini, kami bebas untuk menggunakan Idea tanpa apa-apa pampasan tambahan kepada anda, dan/atau untuk mendedahkan Idea atas dasar bukan sulit atau sebaliknya kepada sesiapa sahaja. Anda selanjutnya mengakui bahawa, dengan menerima penyerahan anda, Syarikat tidak mengetepikan apa-apa hak untuk menggunakan idea serupa atau berkaitan yang sebelum ini diketahui oleh Syarikat, atau dibangunkan oleh pekerjanya, atau diperoleh daripada sumber selain daripada anda. Walau apa pun yang bertentangan, Syarikat akan menjadi pemilik tunggal mana-mana Idea yang diberikan oleh anda kepada Syarikat, selagi ia berkaitan dengan Perkhidmatan, dan anda dengan ini menyerahkan kepada Syarikat, tanpa batasan apa-apa jenis, semua hak, hak milik dan kepentingannya di dalamnya, Syarikat menerima penyerahan hak tersebut. Atas permintaan dan perbelanjaan Syarikat yang munasabah, anda akan melengkapkan dan melaksanakan semua dokumen yang diperlukan dan mengambil tindakan lain yang mungkin diperlukan oleh Syarikat untuk membantu Syarikat memperoleh, membangun dan menyelenggara harta intelek Syarikat dalam Idea.

17.
Pemilikan; Hak Proprietari.

Syarikat akan mengekalkan semua hak, hak milik dan kepentingan dalam dan paten, hak cipta, tanda dagangan, rahsia perdagangan dan apa-apa hak harta intelek lain dalam Perkhidmatan dan Dokumentasi dan apa-apa karya terbitannya (secara kolektif, “Bahan”), hanya tertakluk kepada lesen terhad yang dinyatakan dalam Terma Penggunaan ini. Anda tidak memperoleh apa-apa hak lain, nyata atau tersirat, dalam Perkhidmatan selain daripada hak-hak yang diberikan secara nyata di bawah Perjanjian ini. Semua tanda dagangan, tanda perkhidmatan, dan nama dagang adalah hak milik Syarikat atau sekutunya dan/atau pemberi lesen pihak ketiga. Anda tidak dibenarkan mengalih keluar, mengubah suai atau mengaburi notis hak proprietari pada Perkhidmatan atau Dokumentasi. Melainkan sebagaimana yang diperuntukkan dengan jelas di sini, tiada apa-apa dalam Terma Penggunaan ini boleh dianggap sebagai mencipta lesen dalam atau di bawah mana-mana Bahan tersebut atau hak harta intelek di dalamnya atau dengannya. 

18.
Keselamatan dan Privasi.

a. Keselamatan. Syarikat mengambil langkah-langkah yang munasabah secara komersial untuk melindungi Data Pengguna anda daripada kehilangan secara tidak sengaja dan daripada akses, penggunaan, pengubahan atau pendedahan yang tidak dibenarkan, seperti yang diterangkan lebih lanjut dalam Perjanjian Pelanggan yang berkenaan, Notis Privasi Syarikat dan mana-mana maklumat keselamatan data tambahan yang disiarkan di laman web Syarikat yang merangkumi Data Pengguna anda. Walau bagaimanapun, kami tidak dapat menjamin bahawa pihak ketiga yang tidak dibenarkan tidak akan dapat mengakses atau menggunakan Data Pengguna anda untuk tujuan yang tidak wajar. Anda mengakui bahawa teknologi internet mempunyai potensi yang wujud untuk pendedahan yang tidak dibenarkan, dan bahawa semua komunikasi yang dihantar melalui sambungan Internet, termasuk melalui penggunaan Perkhidmatan, sememangnya terdedah kepada akses dan/atau pendedahan yang tidak dibenarkan, kelewatan atau gangguan dalam komunikasi, atau kerugian lain. Anda mengakui bahawa anda memberikan apa-apa maklumat sedemikian atas risiko anda sendiri dan dengan menggunakan Perkhidmatan dan komunikasi elektronik yang berkaitan, anda memberi persetujuan dan bersetuju untuk menerima maklumat mengenai rawatan anda serta komunikasi maklumat dan pemasaran tambahan daripada Syarikat dan Penyedia melalui sambungan Internet, tertakluk kepada sekatan di bawah undang-undang yang berkenaan. 

b. Pendedahan. Anda mengakui dan bersetuju bahawa Syarikat boleh mengakses, memelihara dan mendedahkan maklumat Akaun Pengguna anda dan kandungan yang berkaitan mengikut Terma Penggunaan ini dan Notis Privasi Syarikat jika dikehendaki berbuat demikian oleh undang-undang atau dengan niat baik percaya bahawa akses, pemeliharaan atau pendedahan sedemikian adalah perlu, setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang berkenaan, untuk: (a) mematuhi proses undang-undang; (b) menguatkuasakan Terma Penggunaan ini; (c) memberi maklum balas terhadap dakwaan bahawa mana-mana Data Pengguna melanggar hak pihak ketiga; (d) memberi maklum balas terhadap permintaan anda untuk mendapatkan perkhidmatan pelanggan; (e) melindungi hak, harta benda atau keselamatan peribadi Syarikat, anda, pengguna lain, atau orang awam; atau (f) untuk menghubungkan Akaun Pengguna anda ke Perkhidmatan Pihak Ketiga seperti yang diperuntukkan dalam Perjanjian ini.

c. Privasi. Privasi pengguna adalah penting bagi kami. Dengan menggunakan Perkhidmatan ini, anda bersetuju bahawa Syarikat boleh mengumpul, mengekalkan, menggunakan dan berkongsi maklumat peribadi anda yang terkumpul melalui penggunaan Perkhidmatan oleh anda menurut Notis Privasi kami, yang terkandung di sini mengikut rujukan. Sila baca Notis Privasi kami dengan teliti untuk butiran yang berkaitan dengan pengumpulan, penggunaan, dan pendedahan maklumat peribadi anda.

d. Tanggungjawab untuk Sandaran. Anda bertanggungjawab untuk membuat sandaran Data Pengguna anda secara tetap, dan mengambil langkah yang sewajarnya untuk melindungi dan memastikan integriti Data Pengguna anda.

e. Persetujuan untuk Menerima Komunikasi. Dengan memberikan kami nombor telefon (termasuk nombor telefon bimbit, wayarles/selular) dan/atau alamat e-mel, anda bersetuju untuk menerima panggilan dan/atau mesej teks daripada Syarikat pada nombor itu dan/atau e-mel daripada Syarikat untuk tujuan perniagaan harian kami (termasuk pengesahan identiti). Anda selanjutnya bersetuju untuk menerima mesej teks daripada Syarikat pada nombor tersebut, dan/atau e-mel daripada kami untuk transaksi, pemasaran, atau tujuan lain.

19.
Had Liabiliti.

a. Had Liabiliti. SETAKAT YANG DIBENARKAN SEPENUHNYA MENURUT UNDANG-UNDANG YANG TERPAKAI, DALAM APA JUA KEADAAN, TERMASUK, TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA, KECUAIAN, (A) SYARIKAT ATAU SEKUTU, KONTRAKTOR, PEKERJA, EJEN, ATAU RAKAN KONGSI PIHAK KETIGA, PEMBERI LESEN, ATAU PEMBEKAL AKAN BERTANGGUNGJAWAB TERHADAP SEBARANG GANTI RUGI KHUSUS, TIDAK LANGSUNG, SAMPINGAN, BERBANGKIT, PUNITIF, PERGANTUNGAN ATAU TELADAN (TERMASUK, TANPA HAD, KERUGIAN ATAU LIABILITI AKIBAT KEHILANGAN DATA, KEHILANGAN PENDAPATAN, KEUNTUNGAN YANG DIJANGKAKAN, ATAU KEHILANGAN PELUANG PERNIAGAAN) YANG DISEBABKAN OLEH PENGGUNAAN ATAU KETIDAKUPAYAAN ANDA UNTUK MENGGUNAKAN PERKHIDMATAN ATAU APA-APA MAKLUMAT ATAU BAHAN DI DALAMNYA, ATAU APA-APA INTERAKSI LAIN DENGAN SYARIKAT, WALAUPUN SYARIKAT ATAU WAKIL SYARIKAT YANG DIBERI KUASA TELAH DINASIHATKAN TENTANG KEMUNGKINAN KEROSAKAN TERSEBUT; ATAU (B) LIABILITI KESELURUHAN SYARIKAT ATAU SEKUTUNYA, KONTRAKTOR, PEKERJA, EJEN, ATAU RAKAN KONGSI PIHAK KETIGA, PEMBERI LESEN ATAU PEMBEKAL KEPADA ANDA UNTUK SEMUA GANTI RUGI, KERUGIAN DAN PUNCA TINDAKAN YANG TIMBUL DARIPADA ATAU BERKAITAN DENGAN TERMA PENGGUNAAN INI ATAU AKSES ANDA KEPADA ATAU PENGGUNAAN PERKHIDMATAN, TERMASUK, TANPA HAD, INTERAKSI ANDA DENGAN PENGGUNA LAIN, (SAMA ADA DALAM KONTRAK, TORT, TERMASUK KECUAIAN, WARANTI, ATAU SEBALIKNYA) MELEBIHI SERATUS DOLAR ($100). Undang-undang yang berkenaan tidak boleh membenarkan batasan terhadap waranti tersirat atau batasan atau pengecualian liabiliti untuk ganti rugi sampingan atau berbangkit, maka batasan atau pengecualian di atas mungkin tidak terpakai kepada anda. Anda mungkin mempunyai hak tambahan menurut undang-undang yang berkenaan. Dalam keadaan sedemikian, liabiliti Syarikat akan terhad setakat yang dibenarkan sepenuhnya oleh undang-undang yang berkenaan.

20.
Tanggungjawab.

a. Tanggungjawab Pengguna. Anda bertanggungjawab, dan bersetuju untuk melepaskan Syarikat dan anak-anak syarikatnya, sekutu, ejen, pengurus, dan pekerja, kontraktor, ejen, pegawai dan pengarah masing-masing, daripada dan terhadap, apa-apa dan semua tuntutan, ganti rugi, kewajipan, kerugian, liabiliti, kos atau hutang, dan perbelanjaan masing-masing (termasuk tetapi tidak terhad kepada yuran peguam) yang timbul daripada: (a) tindakan dan peninggalan oleh anda berhubung dengan penggunaan dan akses anda kepada Perkhidmatan; (b) pelanggaran terma penggunaan ini atau mana-mana undang-undang, peraturan atau peraturan Amerika Syarikat atau mana-mana negara lain, sebagaimana yang berkenaan; atau (c) tindakan dan peninggalan anda berhubung dengan penggunaan mana-mana Perkhidmatan Pihak Ketiga oleh anda. Syarikat akan mempunyai hak untuk mengawal pembelaan, penyelesaian, pelarasan atau kompromi mana-mana tuntutan, tindakan atau prosiding sedemikian dengan menggunakan peguam yang dipilih oleh Syarikat. Syarikat akan menggunakan usaha yang munasabah untuk memaklumkan anda tentang apa-apa tuntutan, tindakan, atau prosiding sedemikian apabila menyedari perkara yang sama.

b. Tanggungjawab Syarikat. Kami bertanggungjawab untuk, dan bersetuju untuk melepaskan anda daripada dan terhadap, apa-apa dan semua tuntutan, ganti rugi, kewajipan, kerugian, liabiliti, kos atau hutang, dan perbelanjaan (termasuk tetapi tidak terhad kepada yuran peguam) yang dituntut oleh pihak ketiga terhadap anda yang mendakwa bahawa penggunaan Perkhidmatan oleh anda melanggar atau menyalahgunakan mana-mana paten, hak cipta, tanda dagangan, atau rahsia perdagangan A.S. patent, hak cipta, tanda dagangan atau hak rahsia dagangan semasa tempoh Perjanjian ini (“ITuntutan IP”). Kami tidak ada kewajipan di bawah Seksyen ini untuk apa-apa pelanggaran atau penyalahgunaan setakat yang timbul daripada atau berdasarkan kepada (a) penggunaan Perkhidmatan oleh anda dalam gabungan dengan produk atau perkhidmatan lain, jika pelanggaran atau penyalahgunaan sedemikian tidak akan timbul tetapi untuk gabungan tersebut; (b) Perkhidmatan yang telah disediakan untuk mematuhi reka bentuk, keperluan, atau spesifikasi yang diperlukan oleh atau disediakan oleh Pelanggan, jika pelanggaran atau penyalahgunaan yang dikatakan tidak akan timbul tetapi untuk mematuhi reka bentuk, keperluan, atau spesifikasi tersebut; (c) penggunaan Perkhidmatan oleh anda untuk tujuan yang tidak dimaksudkan oleh Terma Penggunaan; (d) kegagalan anda untuk menggunakan Perkhidmatan mengikut arahan kami, jika pelanggaran atau penyalahgunaan tidak akan berlaku tetapi untuk kegagalan tersebut; atau (e) sebarang pengubahsuaian Perkhidmatan oleh anda tidak dibuat atau dibenarkan secara bertulis oleh kami di mana pelanggaran atau penyalahgunaan sedemikian tidak akan berlaku tanpa pengubahsuaian sedemikian.

c. Tanggungjawab Pelanggan. Untuk mengelakkan keraguan, Pelanggan tidak terlibat dalam penyediaan Perkhidmatan. Anda dengan ini mengakui dan bersetuju bahawa Pelanggan tidak bertanggungjawab terhadap Perkhidmatan yang sediakan kepada anda.

21.
Undang-undang yang Mentadbir; Timbang Tara; dan Penepian Perbicaraan Tindakan Kelas/Juri.

a. Undang-undang yang Mentadbir. Terma Penggunaan ini akan ditadbir oleh undang-undang substantif dalaman Negeri California, tanpa mengambil kira prinsip konflik undang-undangnya. Walau apa pun yang disebutkan di atas, apa-apa timbang tara yang dijalankan menurut Terma Penggunaan ini akan ditadbir oleh Akta Timbang Tara Persekutuan (9 U.S.C. §§ 1-16). Permohonan Konvensyen Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai Kontrak untuk Penjualan Barangan Antarabangsa dikecualikan secara nyata. Anda dan Syarikat bersetuju bahawa bidang kuasa, tempat yang betul, dan forum yang paling mudah untuk semua tuntutan, tindakan, dan prosiding dalam apa jua bentuk yang berkaitan dengan Perkhidmatan atau Terma Penggunaan ini yang tidak diserahkan kepada timbang tara akan secara eksklusif akan berada di mahkamah persekutuan atau negeri yang terletak di San Francisco, California. Anda bersetuju bahawa San Francisco, California adalah forum yang betul untuk apa-apa rayuan keputusan timbang tara atau untuk prosiding mahkamah perbicaraan jika timbang tara di bawah didapati tidak boleh dikuatkuasakan, serta untuk apa-apa tindakan untuk injunksi atau relief saksama yang lain.

b. Timbang tara. Baca seksyen ini dengan teliti kerana ia memerlukan pihak-pihak untuk menimbang tara pertikaian mereka dan mengehadkan cara di mana anda boleh mendapatkan pelepasan daripada Syarikat. Untuk sebarang pertikaian dengan Syarikat, anda bersetuju untuk menghubungi kami terlebih dahulu di legal@joinmodernhealth.com dan cuba menyelesaikan pertikaian dengan kami secara tidak rasmi. Sekiranya Syarikat tidak dapat menyelesaikan pertikaian yang ada dengan anda selepas enam puluh (60) hari, kami masing-masing bersetuju untuk menyelesaikan apa-apa tuntutan, pertikaian atau kontroversi (tidak termasuk apa-apa tuntutan untuk injunksi atau relief saksama lain seperti yang diperuntukkan di bawah) yang timbul daripada atau berkaitan dengan atau berkaitan dengan Terma Penggunaan ini, atau pelanggaran atau pelanggaran yang didakwa (secara kolektif, “Tuntutan”), dengan timbang tara yang mengikat oleh JAMS, di bawah Prosedur Timbang Tara Dipercepat Pilihan yang kemudiannya berkuat kuasa untuk JAMS, kecuali seperti yang diperuntukkan di sini. JAMS boleh dihubungi di www.jamsadr.com. Timbang tara akan dijalankan di San Francisco, California, melainkan anda dan Syarikat bersetuju sebaliknya. Pihak-pihak yang terlibat bersetuju bahawa timbang tara akan dirahsiakan dan kewujudan prosiding itu dan apa-apa elemennya (termasuk, tanpa had, apa-apa rayuan, taklimat atau dokumen lain yang dikemukakan atau ditukar dan apa-apa keterangan atau penyerahan dan keputusan lisan lain) tidak akan didedahkan di luar prosiding timbang tara, kecuali sebagaimana yang dikehendaki secara sah dalam prosiding kehakiman yang berkaitan dengan timbang tara atau oleh peraturan pendedahan dan peraturan kawal selia keselamatan yang berkenaan pihak berkuasa atau agensi kerajaan yang lain. Jika anda menunjukkan bahawa kos timbang tara akan menjadi terlampau tinggi berbanding dengan kos litigasi, Syarikat akan membayar sebanyak kos pentadbiran dan yuran penimbang tara yang diperlukan untuk timbang tara sebagaimana yang dianggap perlu untuk mengelakkan kos timbang tara daripada menjadi terlampau tinggi. Dalam keputusan akhir, penimbang tara boleh memperuntukkan kos timbang tara dan pampasan penimbang tara dalam kalangan pihak-pihak yang terlibat dalam jumlah yang dianggap sesuai oleh penimbang tara. Apa-apa penghakiman ke atas keputusan yang diberikan oleh penimbang tara boleh dikemukakan ke dalam mana-mana mahkamah dalam bidang kuasa yang layak. Perjanjian timbang tara ini tidak mengecualikan anda atau Syarikat daripada diambil tindakan oleh agensi kerajaan persekutuan, negeri atau tempatan. Anda dan Syarikat juga mempunyai hak untuk membawa tuntutan yang layak di mahkamah tuntutan kecil. Selain itu, anda dan Syarikat mengekalkan hak untuk memohon kepada mana-mana mahkamah dalam bidang kuasa yang layak untuk pelepasan sementara, termasuk penahanan sebelum timbang tara atau injunksi awal, dan sebarang permintaan sedemikian tidak akan dianggap tidak sesuai dengan Terma Penggunaan ini, atau penepian hak untuk mengemukakan pertikaian kepada timbang tara seperti yang diperuntukkan dalam Perjanjian ini. Tiada apa-apa dalam Seksyen ini boleh dianggap sebagai menghalang Syarikat daripada mendapatkan injunksi atau relief saksama lain daripada mahkamah sebagaimana yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran yang sebenar atau terancam, penyalahgunaan, atau pelanggaran keselamatan data, harta intelek atau hak proprietari kami yang lain.

c. Penepian Tindakan Kelas/Perbicaraan Juri. Berkenaan dengan semua individu dan entiti, tanpa mengambil kira sama ada mereka telah memperoleh atau menggunakan Perkhidmatan untuk tujuan peribadi, komersial atau lain-lain, semua tuntutan mesti diambil dalam kapasiti individu pihak-pihak terlibat, dan bukan sebagai plaintif atau ahli kelas dalam apa-apa tindakan kelas yang dikatakan, tindakan kolektif, tindakan am peguam persendirian atau prosiding wakil lain. Penepian ini terpakai kepada timbang tara kelas, dan, melainkan jika kami bersetuju sebaliknya, penimbang tara tidak boleh menyatukan lebih daripada satu tuntutan seseorang. Anda bersetuju bahawa, dengan memasuki Terma Penggunaan ini, anda dan Syarikat masing-masing mengetepikan hak untuk perbicaraan oleh juri atau untuk mengambil bahagian dalam tindakan kelas, tindakan kolektif, tindakan am peguam negara persendirian, atau prosiding wakil lain dalam apa jua bentuk.

d. Kebolehkuatkuasaan. Jika mana-mana peruntukan Seksyen ini didapati tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan, maka peruntukan khusus itu tidak akan berkuat kuasa dan berkesan dan tidak terpakai, tetapi seksyen ini hendaklah terus berkuat kuasa dan berkesan sepenuhnya. Tiada penepian mana-mana peruntukan Seksyen ini akan berkuat kuasa atau dikuatkuasakan melainkan direkodkan dalam tulisan yang ditandatangani oleh pihak yang mengetepikan hak atau keperluan sedemikian. Penepian sedemikian tidak akan mengetepikan atau menjejaskan mana-mana bahagian lain Terma Penggunaan ini. Seksyen ini akan kekal selepas penamatan hubungan anda dengan Syarikat.

e. SEKSYEN INI MENGEHADKAN HAK TERTENTU, TERMASUK HAK UNTUK MENGEKALKAN TINDAKAN MAHKAMAH, HAK UNTUK PERBICARAAN JURI, HAK UNTUK MENGAMBIL BAHAGIAN DALAM APA-APA BENTUK TUNTUTAN KELAS ATAU MEWAKILI, HAK UNTUK TERLIBAT DALAM PENEMUAN KECUALI SEPERTI YANG DIPERUNTUKKAN DALAM PERATURAN JAMS, DAN HAK UNTUK REMEDI DAN BENTUK BANTUAN TERTENTU. HAK LAIN YANG ANDA ATAU SYARIKAT BERHAK DALAM MAHKAMAH JUGA MUNGKIN TIDAK TERSEDIA DALAM TIMBANG TARA.

22.
Lain-lain.

a. Notis dan Pengubahsuaian. Syarikat boleh memberi anda notis, termasuk mengenai perubahan kepada terma dan syarat Syarikat, melalui e-mel, mel biasa, atau siaran di Perkhidmatan. Notis akan dianggap telah diberikan dua puluh empat jam selepas e-mel dihantar, melainkan Syarikat dimaklumkan bahawa alamat e-mel tidak sah. Sebagai alternatif, kami boleh memberi anda notis undang-undang melalui pos ke alamat pos, jika anda telah memberikannya melalui Perkhidmatan. Dalam kes sedemikian, notis akan dianggap telah diberikan tiga hari selepas tarikh pos. Notis yang disiarkan di Perkhidmatan dianggap telah diberikan lima (5) hari selepas pengeposan awal. Syarikat berhak untuk menentukan bentuk dan cara memberikan pemberitahuan kepada Pengguna kami, dengan syarat anda boleh memilih untuk keluar daripada cara pemberitahuan tertentu seperti yang diterangkan dalam Terma Penggunaan ini. Syarikat tidak bertanggungjawab untuk apa-apa penapisan automatik yang anda atau penyedia rangkaian anda boleh menggunakannya pada pemberitahuan e-mel yang kami hantar ke alamat e-mel yang anda berikan kepada kami.

b. Penepian. Kegagalan Syarikat untuk melaksanakan atau menguatkuasakan apa-apa hak atau peruntukan Terma Penggunaan ini tidak akan boleh dianggap penepian hak atau peruntukan tersebut. Apa-apa penepian mana-mana peruntukan Terma Penggunaan ini akan berkuat kuasa hanya jika ia secara bertulis dan ditandatangani oleh Syarikat.

c.  Kebolehasingan. Jika mana-mana peruntukan Terma Penggunaan ini, Perjanjian Pelanggan, atau mana-mana Garis Panduan dianggap menyalahi undang-undang, tidak sah, atau atas apa-apa sebab yang tidak boleh dikuatkuasakan, maka peruntukan itu akan dihadkan atau dihapuskan daripada Terma Penggunaan ini setakat yang minimum perlu dan tidak akan menjejaskan kesahan dan kebolehkuatkuasaan mana-mana peruntukan yang tinggal.

d. Penyerahan Hak. Terma Penggunaan ini, dan apa-apa hak dan lesen yang diberikan di bawah ini, tidak boleh dipindahkan atau diserahkan hak oleh anda, tetapi serahan hak boleh dilakukan oleh Syarikat tanpa sekatan.

e. Survival. Apabila Terma Penggunaan ini ditamatkan, mana-mana peruntukan yang, mengikut sifatnya atau terma nyata harus bertahan, akan kekal dalam penamatan atau tamat tempoh tersebut, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, Seksyen 6 sehingga 8, 11, 13, 16, 17, 18, dan 19 sehingga 22.

f. Pilihan Bahasa.  Terma Penggunaan ini dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengannya telah disediakan dalam bahasa Inggeris.  Teks bahasa Inggeris dan penggunaannya di Amerika Syarikat atau mana-mana lokasi lain (jika disediakan dalam bahasa Inggeris) hendaklah mengawal tafsiran dan penyusunan Terma Penggunaan ini dan semua tulisan lain antara pihak-pihak di sini, walaupun Terma Penggunaan ini diterjemahkan ke dalam bahasa lain.  Apa-apa notis yang diberikan di bawah atau berkaitan dengan Terma Penggunaan ini hendaklah diberikan dalam Bahasa Inggeris. Setiap pihak bersetuju dan mengakui bahawa ia memahami sepenuhnya semua terma dan akibat daripada Terma Penggunaan ini dan bahawa ia mempunyai peluang untuk berunding dengan peguam pilihannya sendiri mengenai Terma Penggunaan ini. Sekiranya terdapat sebarang percanggahan antara teks bahasa Inggeris Terma Penggunaan ini dan teks mana-mana terjemahan Terma Penggunaan ini, teks bahasa Inggeris Terma Penggunaan ini akan mengawal.

g. Tajuk. Rujukan tajuk di sini adalah untuk kemudahan sahaja, tidak merupakan sebahagian daripada Terma Penggunaan ini, dan tidak akan dianggap mengehadkan atau menjejaskan mana-mana peruntukan di sini.

h. Perjanjian Keseluruhan. Terma Penggunaan ini, termasuk perjanjian yang dimasukkan mengikut rujukan,membentuk perjanjian keseluruhan antara anda dan Syarikat berkaitan dengan perkara di sini dan tidak akan diubah suai kecuali secara bertulis, ditandatangani oleh kedua-dua pihak, atau oleh pindaan yang dibuat oleh Syarikat seperti yang dinyatakan dalam Terma Penggunaan ini.

i. Tuntutan. Anda bersetuju bahawa apa-apa sebab tindakan yang timbul daripada atau berkaitan dengan Perkhidmatan mesti bermula dalam tempoh satu (1) tahun selepas sebab tindakan terakru. Sebaliknya, sebab tindakan sedemikian dilarang buat selamanya.

j. Pendedahan. Perkhidmatan ini ditawarkan oleh Modern Life Inc., yang bertempat di 650 California Street, Floor 7, Office 07-128, San Francisco, CA 94108, dan boleh dihubungi melalui e-mel di help@modernhealth.com. Jika anda seorang penduduk California, (a) anda mungkin mempunyai maklumat yang sama yang dihantar kepada anda dengan menghantar e-mel alamat e-mel di atas dengan alamat anda dan permintaan untuk maklumat ini; dan (b) menurut Cal. Civ. Kod §1789.3, anda boleh melaporkan aduan kepada Unit Bantuan Aduan Bahagian Perkhidmatan Pengguna Jabatan Hal Ehwal Pengguna California dengan menghubungi mereka secara bertulis di 1625 North Market Blvd., Suite N 112 Sacramento, CA 95834, atau melalui telefon di (800) 952-5210 atau (916) 445-1254.

Adendum kepada Terma Penggunaan Kesihatan ModenTerma Khusus Rantau

Terma-terma yang berikut boleh diguna pakai kepada anda berdasarkan lokasi penggunaan Perkhidmatan oleh anda.

KANADA:
1.
Penggunaan Undang-undang Pengguna.

Perkhidmatan ini bertujuan untuk perniagaan, syarikat dan organisasi, untuk manfaat anda sebagai salah seorang pekerja mereka atau tanggungan pekerja mereka, untuk tujuan profesional sahaja, dan tidak untuk tujuan pengguna. Selanjutnya, anda menyatakan dan menjamin bahawa anda akan menggunakan Perkhidmatan hanya untuk tujuan yang berkaitan dengan pekerjaan anda. Walau apa pun yang bertentangan dalam Terma Penggunaan ini dan setakat maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang, anda dengan ini mengakui dan bersetuju bahawa undang-undang pengguna tidak terpakai. Walau bagaimanapun, jika mana-mana undang-undang pengguna terpakai dan tidak boleh dikecualikan secara sah, tiada apa-apa dalam Terma Penggunaan ini akan menyekat, mengecualikan atau mengubah suai apa-apa waranti berkanun, jaminan, hak atau remedi yang anda miliki, dan liabiliti Syarikat adalah terhad (atas pilihan Syarikat) kepada penggantian, pembaikan atau penyambungan semula Perkhidmatan atau bayaran balik pro-rata kepada Pelanggan (seperti yang ditakrifkan di bawah) yuran prabayar untuk langganan anda, jika berkenaan, meliputi baki tempoh.

2.

Section 18.d tidak terpakai dan sebaliknya, perkara berikut hendaklah terpakai: “Tanggungjawab untuk Sandaran. Anda bertanggungjawab untuk membuat sandaran Data Pengguna anda secara tetap.

3.

Perkara berikut hendaklah dimasukkan di akhir Seksyen 18.e: “Bagi maksud Seksyen 18.e ini, difahamkan bahawa anda akan sentiasa dapat mematikan komunikasi tersebut melalui pautan yang boleh diklik yang disediakan dalam komunikasi tersebut atau dengan mengurus tetapan ini melalui Akaun Pengguna anda.”

4.

Bahagian Seksyen 21.a berikut tidak akan terpakai: “Anda dan Syarikat bersetuju bahawa bidang kuasa, tempat yang betul, dan forum yang paling mudah untuk semua tuntutan, tindakan, dan prosiding dalam apa jua bentuk yang berkaitan dengan Perkhidmatan atau Terma Penggunaan ini yang tidak diserahkan kepada timbang tara akan secara eksklusif berada di mahkamah persekutuan atau negeri yang terletak di San Francisco, California.  Anda bersetuju bahawa San Francisco, California ialah forum yang betul untuk sebarang rayuan keputusan timbang tara atau untuk prosiding mahkamah perbicaraan jika timbang tara di bawah didapati tidak boleh dikuatkuasakan, serta untuk apa-apa tindakan untuk injunksi atau relief saksama yang lain.

5.

Perkara berikut hendaklah dimasukkan di akhir Seksyen 21.b: “Walau apa pun yang bertentangan, apa-apa timbang tara yang dijalankan di bawah ini hendaklah diadakan secara maya, atas permintaan anda

6.

Seksyen 21.c, 21.e dan 22.i tidak akan terpakai.

Perancis:
1.

Seksyen 1 dipadamkan sepenuhnya dan digantikan seperti yang berikut:
Perkhidmatan. Pengguna mempunyai akses kepada Perkhidmatan Syarikat menurut dan selaras dengan Terma Penggunaan ini. Untuk pengalaman pengguna yang lebih baik, Perkhidmatan sentiasa berkembang. Oleh itu, Syarikat berhak untuk mengubah suai atau menghentikan bahagian, aspek atau ciri-ciri tertentu Perkhidmatan, pada bila-bila masa, termasuk hak untuk menghentikan paparan mana-mana Data Pengguna; dengan syarat bahawa Syarikat kekal mematuhi Perjanjian Pelanggan yang berkenaan (seperti yang ditakrifkan di bawah). Anda akan dimaklumkan tentang apa-apa perubahan penting dalam Perkhidmatan dan boleh berhenti menggunakan Perkhidmatan jika anda tidak bersetuju dengan perubahan tersebut.

2.

Seksyen 5.b dipadamkan sepenuhnya dan digantikan seperti berikut:
Syarikat boleh menamatkan Akaun Pengguna anda (seperti yang ditakrifkan di bawah) (atau mana-mana bahagian, aspek, atau ciri Perkhidmatan) dan/atau melarang anda daripada menggunakan atau mengakses Perkhidmatan (atau mana-mana bahagian, aspek atau ciri Perkhidmatan) sekiranya anda melanggar Terma Penggunaan ini atau pelanggaran undang-undang yang berkenaan, dengan notis terlebih dahulu yang menghendaki anda menamatkan pelanggaran, termasuk, tanpa had, jika dipercayai bahawa anda berumur di bawah 18 tahun dan persetujuan ibu bapa belum diterima. Adalah dinyatakan bahawa pelanggaran seksyen 5, 6 dan 7 dianggap sebagai pelanggaran penting. Anda bersetuju bahawa Syarikat tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau mana-mana pihak ketiga untuk penamatan tersebut. Syarikat selanjutnya berhak untuk memadam sebarang kandungan atau maklumat yang telah anda siarkan di Perkhidmatan tanpa notis jika ia melanggar Terma Penggunaan ini.

3.

Seksyen 16.b dipadamkan sepenuhnya dan digantikan seperti berikut:
b. Kandungan Pengguna.  Seperti yang digunakan di sini, “Kandungan Pengguna” bermaksud apa-apa teks, imej, foto, audio, video, data lokasi dan semua bentuk data atau komunikasi lain, tidak termasuk Data Pengguna, yang anda serahkan atau hantar kepada, melalui, atau berkaitan dengan Perkhidmatan yang anda paparkan secara terbuka atau kepada sekumpulan individu dalam Perkhidmatan selain daripada pekerja, kontraktor atau Pembekal Syarikat. Anda menyatakan dan menjamin bahawa anda memiliki atau mengawal semua hak kepada Kandungan Pengguna anda dan dengan ini memberikan kami secara tidak boleh batal, untuk terma perlindungan Kandungan Pengguna mengikut hak harta intelektual yang berkenaan, hak yang tidak eksklusif, bebas royalti di seluruh dunia, boleh diserah hak, boleh disublesen, hak boleh dipindah milik untuk menggunakan Kandungan Pengguna anda untuk sebarang tujuan yang sah. Dengan "penggunaan" kami bermaksud menggunakan, menyalin, melaksanakan dan memaparkan secara terbuka, menghasilkan semula, mengedar, mengubah suai, menterjemah, mengalih keluar, menganalisis, mengkomersialkan dan menyediakan karya terbitan Kandungan Pengguna anda. Kami tidak dan tidak akan tertakluk di bawah apa-apa kewajipan, kecuali sebagaimana yang dinyatakan sebaliknya dengan jelas dalam Terma Penggunaan ini atau dasar kami yang lain, (i) untuk mengekalkan Kandungan Pengguna anda dalam kerahsiaan; (ii) untuk membayar anda apa-apa pampasan bagi mana-mana Kandungan Pengguna; (iii) untuk mengiktiraf atau mengakui anda untuk Kandungan Pengguna anda; atau (iv) untuk memberi respon terhadap Kandungan Pengguna anda.

4.

Seksyen 19.a dipadamkan sepenuhnya dan digantikan seperti berikut:
a. Had Liabiliti. Setakat yang dibenarkan sepenuhnya menurut undang-undang yang terpakai, dalam apa jua keadaan Syarikat tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang pelanggaran yang disebabkan oleh peristiwa force majeure seperti yang ditakrifkan di bawah artikel 1218 Kanun Sivil Perancis atau jika kerugian anda disebabkan oleh pelanggaran Terma Penggunaan ini (termasuk penyalahgunaan Perkhidmatan ).

5.

Seksyen 20.a dipadamkan sepenuhnya dan digantikan seperti berikut:
a. Tanggungjawab Pengguna. Anda bertanggungjawab, dan bersetuju untuk melepaskan Syarikat dan anak-anak syarikatnya, sekutu, ejen, pengurus, dan pekerja, kontraktor, ejen, pegawai dan pengarah masing-masing, daripada dan terhadap, apa-apa dan semua tuntutan, ganti rugi, kewajipan, kerugian, liabiliti, kos atau hutang, dan perbelanjaan masing-masing (termasuk tetapi tidak terhad kepada yuran peguam) yang timbul daripada: (a) penyalahgunaan atau akses yang tidak dibenarkan, yang melanggar Terma Penggunaan ini, kepada Perkhidmatan; (b) pelanggaran terma penggunaan ini atau mana-mana undang-undang, peraturan atau peraturan Amerika Syarikat atau mana-mana negara lain, sebagaimana yang berkenaan; atau (c) tindakan dan peninggalan anda berhubung dengan penyalahgunaan mana-mana Perkhidmatan Pihak Ketiga. Syarikat akan mempunyai hak untuk mengawal pembelaan, penyelesaian, pelarasan atau kompromi mana-mana tuntutan, tindakan atau prosiding sedemikian dengan menggunakan peguam yang dipilih oleh Syarikat. Syarikat akan menggunakan usaha yang munasabah untuk memaklumkan anda tentang apa-apa tuntutan, tindakan, atau prosiding sedemikian apabila menyedari perkara yang sama.  

6.

Seksyen 21  dipadamkan sepenuhnya dan digantikan seperti berikut:
a. Undang-undang dan bidang kuasa yang mentadbir. Terma Penggunaan ini ditadbir oleh undang-undang substantif Negeri California.  Ini bermakna bahawa akses anda kepada dan penggunaan laman web ini atau Perkhidmatan dan apa-apa pertikaian atau tuntutan yang timbul daripada atau berkaitan dengannya (termasuk pertikaian atau tuntutan bukan kontrak) akan ditadbir oleh undang-undang substantif Negeri California. Anda boleh membawa prosiding berkenaan dengan Terma ini di mahkamah yang layak di Negeri California.  Walau bagaimanapun, sebagai pengguna Perancis, anda boleh membawa prosiding undang-undang berkenaan dengan Terma Penggunaan ini sama ada di mahkamah Negeri California atau mahkamah Perancis.Sebagai pengguna yang menetap di Perancis, jika kami mengarahkan laman web ini ke Perancis dan menjadikan Perkhidmatan tersedia di Perancis, anda akan mendapat manfaat daripada apa-apa peruntukan mandatori undang-undang Perancis.  Tiada apa-apa dalam Terma Penggunaan ini mempengaruhi hak anda sebagai pengguna untuk bergantung kepada peruntukan mandatori undang-undang Perancis.

b. Timbang tara. Apa-apa peruntukan timbang tara yang termasuk dalam Terma Penggunaan ini tidak akan mengikat.

c. Kebolehkuatkuasaan. Jika mana-mana peruntukan Seksyen ini didapati tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan, maka peruntukan khusus itu tidak akan berkuat kuasa dan berkesan dan tidak terpakai, tetapi seksyen ini hendaklah terus berkuat kuasa dan berkesan sepenuhnya. Tiada penepian mana-mana peruntukan Seksyen ini akan berkuat kuasa atau dikuatkuasakan melainkan direkodkan dalam tulisan yang ditandatangani oleh pihak yang mengetepikan hak atau keperluan sedemikian. Penepian sedemikian tidak akan mengetepikan atau menjejaskan mana-mana bahagian lain Terma Penggunaan ini. Seksyen ini akan kekal selepas penamatan hubungan anda dengan Syarikat.

d. Pengantaraan. Jika anda ingin mendapatkan maklumat lanjut mengenai penyelesaian pertikaian dalam talian, sila ikuti pautan ini ke laman web Suruhanjaya Eropah: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Pautan ini disediakan seperti yang dikehendaki oleh Peraturan (EU) No 524/2013 Parlimen Eropah dan Majlis, untuk tujuan maklumat sahaja.  Kami tidak berkewajiban untuk mengambil bahagian dalam penyelesaian pertikaian dalam talian.

7.

Seksyen 22.f dipadamkan sepenuhnya.

8.

Seksyen 22.i dipadamkan sepenuhnya.

REPUBLIK KOREA:
1.

Walau apa pun Seksyen 5, jika kami menggantung buat sementara waktu  atau menamatkan terus akaun atau Perkhidmatan anda, atau memadamkan sebarang kandungan atau maklumat yang telah anda siarkan di Perkhidmatan, kami akan memberikan notis individu yang munasabah terlebih dahulu kepada anda. Walau bagaimanapun, sekiranya notis individu dilarang atas sebab undang-undang, adalah secara munasabah dianggap menyebabkan kemudaratan kepada pengguna, pihak ketiga, atau kami dan sekutu kami (cth., jika pemberitahuan melanggar undang-undang dan peraturan atau perintah pihak berkuasa kawal selia, jika ia mengganggu sebarang penyiasatan, jika ia merosakkan keselamatan Perkhidmatan kami,  dan lain-lain), atau tidak munasabah bagi kami untuk sediakan disebabkan oleh sifat yang tidak dijangka peristiwa yang menyebabkan penamatan kekal atau penggantungan sementara Perkhidmatan, pemberitahuan tidak boleh dikeluarkan.

2.

Dalam Seksyen 5.a dan 5.b, semua rujukan yang dibuat kepada “18” tahun hendaklah dipinda kepada “19” tahun.

3.

Walau apa pun Seksyen 10, perkhidmatan rujukan perubatan tidak akan disediakan di Korea.

4.

Walau apa pun Seksyen12, sekiranya kami meminda Terma Penggunaan ini, kami akan memaklumkan anda tentang tarikh berkuat kuasa perubahan dan sebab pindaan melalui notis yang akan disiarkan pada Perkhidmatan kami sebelum tarikh pindaan itu berkuat kuasa;  walau bagaimanapun, dengan syarat, sekiranya terdapat apa-apa pindaan yang penting atau akan merugikan anda, kami akan membuat usaha yang munasabah untuk memberikan notis individu terlebih dahulu kepada anda, dan Terma Penggunaan baharu akan berkuat kuasa sekurang-kurangnya 30 hari selepas notis tersebut. Walau bagaimanapun, sekiranya notis individu dilarang atas sebab undang-undang, atau secara munasabah dianggap menyebabkan kemudaratan kepada pengguna, pihak ketiga, atau kami dan sekutu kami (cth., jika pemberitahuan itu melanggar undang-undang dan peraturan yang berkenaan atau perintah pihak berkuasa kawal selia, jika ia mengganggu apa-apa penyiasatan, jika ia merosakkan keselamatan Perkhidmatan kami, dan lain-lain), atau tidak munasabah bagi kami untuk menyediakan disebabkan oleh sifat yang tidak dijangka peristiwa yang menyebabkan penamatan kekal atau penggantungan sementara Perkhidmatan, pemberitahuan tidak boleh dikeluarkan. Sebarang perubahan yang berkaitan dengan fungsi baharu perkhidmatan yang memberi manfaat kepada pengguna atau jika dibenarkan atas sebab undang-undang mungkin berkuat kuasa serta-merta. Jika anda gagal menyatakan bantahan anda secara jelas terhadap pindaan Terma Penggunaan walaupun kami memaklumkan anda bahawa kegagalan anda untuk berbuat demikian dalam tempoh pemberitahuan awal di atas akan dianggap sebagai penerimaan kepada perubahan, anda akan dianggap telah bersetuju dengan Terma Penggunaan baharu.

5.

Walau apa pun Seksyen 18.a dan 18.e, komunikasi pemasaran daripada Syarikat dan Penyedia akan dihantar kepada anda hanya atas persetujuan nyata anda untuk menerima komunikasi tersebut.

6.

Perkara berikut hendaklah dimasukkan di akhir Seksyen 21.a: “Walau apa pun yang bertentangan, jika anda tinggal di Republik Korea (“Korea”), anda tidak boleh dilucutkan perlindungan yang disediakan oleh peruntukan mandatori Korea.”

7.

Perkara berikut hendaklah dimasukkan di akhir Seksyen 21.b: “Walau apa pun yang bertentangan, Tuntutan boleh diselesaikan dengan keputusan mahkamah Korea yang mempunyai bidang kuasa ke atas Tuntutan seperti yang ditentukan mengikut Akta Prosedur Sivil Korea.”

8.

Walau apa pun Seksyen 22.d, anda boleh memilih untuk keluar daripada penyerahan hak dan lesen Syarikat.

9.

Seksyen 22.i  dipadamkan sepenuhnya dan digantikan seperti berikut:
i. Tuntutan. Setakat yang dibenarkan sepenuhnya menurut undang-undang yang terpakai, anda bersetuju bahawa apa-apa sebab tindakan yang timbul daripada atau berkaitan dengan Perkhidmatan mesti bermula dalam tempoh satu (1) tahun selepas punca tindakan terakru. Sebaliknya, sebab tindakan sedemikian dilarang buat selamanya.

MEXICO:
1.

Seksyen 2 dijelaskan untuk memasukkan peruntukan yang berikut: "Penyedia akan dikehendaki oleh Kesihatan Moden untuk membawa lesen profesional yang berkenaan seperti yang terpakai di bawah undang-undang Mexico."

2.

Seksyen16.b sepertimana ia terpakai kepada Kandungan Pengguna akan terpakai setakat yang dibenarkan di bawah undang-undang Mexico.

3.

Seksyen 19 (Had Liabiliti) akan terpakai setakat yang dibenarkan di bawah undang-undang Mexico.

4.

Rujukan kepada JAMS dalam Seksyen 21.b ialah rujukan kepada JAMS, sebuah organisasi perkhidmatan penyelesaian pertikaian alternatif yang berpangkalan di Amerika Syarikat, termasuk pengantaraan dan timbang tara (dahulunya dikenali sebagai Judicial Arbitration and Mediation Services, Inc.) seperti yang diterangkan di jamsadr.com.

5.

Dalam kes penyerahan hak di bawah Seksyen 22.d, kami akan membuat usaha yang munasabah secara komersial untuk memberitahu anda tentang penyerahan hak tersebut melalui e-mel atau cara lain yang munasabah.