We have updated our Terms of Use and Privacy Notice. Please read each one carefully. Your continued use of Modern Health’s websites and app constitutes your consent to the updated Terms of Use and Privacy Notice.

Regulamin korzystania

Ostatnia modyfikacja: 30 czerwca 2021 r.
Zaktualizowaliśmy nasz Regulamin korzystania w celu dodania postanowień dotyczących konkretnych regionów. W celu zapoznania się z przednią wersją (poprzednimi wersjami) niniejszego Regulaminu korzystania, należy kliknąć tutaj.

W PRZYPADKU NAGŁEJ SYTUACJI MEDYCZNEJ NALEŻY ZADZWONIĆ NA LOKALNY NUMER RATUNKOWY. NIE NALEŻY REZYGNOWAĆ Z POMOCY MEDYCZNEJ ANI ZWLEKAĆ ZE ZWRÓCENIEM SIĘ O POMOC MEDYCZNĄ Z POWODU TREŚCI PRZECZYTANYCH W TEJ WITRYNIE INTERNETOWEJ ALBO UZYSKANYCH ZA POŚREDNICTWEM NASZYCH USŁUG. NINIEJSZA WITRYNA INTERNETOWA NIE ZAWIERA PORAD MEDYCZNYCH ORAZ NIE MONITORUJEMY NINIEJSZEJ WITRYNY INTERNETOWEJ ANI KOMUNIKATÓW WYSYŁANYCH Z TEJ WITRYNY INTERNETOWEJ W CELACH ZWIĄZANYCH Z DIAGNOSTYKĄ MEDYCZNĄ LUB ŚWIADCZENIEM OPIEKI ZDROWOTNEJ W NAGŁYCH WYPADKACH.

KORZYSTANIE Z USŁUG PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW ZAMIESZKUJĄCYCH NA STAŁE POZA STANAMI ZJEDNOCZONYMI MOŻE PODLEGAĆ POSTANOWIENIOM WŁAŚCIWYCH DODATKÓW REGIONALNYCH (ZDEFINIOWANYCH PONIŻEJ), KTÓRE OBOWIĄZUJĄ DODATKOWO OPRÓCZ NINIEJSZEGO REGULAMINU I W PRZYPADKU SPRZECZNOŚCI MAJĄ ZNACZENIE NADRZĘDNE WOBEC NINIEJSZEGO REGULAMINU. 

Z zastrzeżeniem postanowień Dodatku regionalnego, w stosownych przypadkach, niniejszy Regulamin zawiera bezwzględnie obowiązujące postanowienie dotyczące zrzeczenia się indywidualnego arbitrażu oraz pozwu zbiorowego/rozprawy z udziałem ławy przysięgłych, które w celu rozwiązania sporów nakazuje korzystanie z arbitrażu zamiast rozprawy z udziałem ławy przysięgłych lub pozwu zbiorowego. Użytkownik ma prawo wycofać swoją zgodę na zapewnianie Użytkownikowi niniejszego Regulaminu w formie elektronicznej.

Niniejszy Regulamin reguluje dostęp do i korzystanie z witryn internetowych, poddomen, produktów i usług będących własnością lub kontrolowanych przez spółkę Modern Life Inc. prowadzącą działalność pod nazwą Modern Health lub jej jednostki stowarzyszone („Spółka”, „my”, „nasz”, „nam”), w tym w szczególności korzystanie z witryny www.modernhealth.com, wszelkich innych witryn internetowych Spółki oraz wszelkich aplikacji mobilnych udostępnianych Użytkownikowi przez Spółkę (zwanych łącznie „Usługami”). Regulamin obowiązuje również wszelkie profesjonalne podmioty powiązane ze Spółką oraz te, na rzecz których Spółka świadczy usługi w zakresie zarządzania.  W celu uniknięcia wątpliwości Usługi świadczone przez Spółkę nie obejmują żadnych usług specjalistycznych licencjonowanych pracowników służby zdrowia, co opisano szczegółowo w ust. 2 i 8 poniżej. W celu uzyskania dostępu z Usług Użytkownicy (zgodnie z definicją podaną poniżej) muszą każdorazowo zobowiązać się do przestrzegania i przestrzegać niniejszego Regulaminu. 

Niniejszy Regulamin stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy Użytkownikiem („Użytkownik”), osobą fizyczną dokonującą subskrypcji, uzyskującą dostęp do lub korzystającą z Usług na mocy Umowy z klientem (zgodnie z definicją podaną poniżej) a Spółką, dotyczącą korzystania przez Użytkownika z Usług. 

PROSIMY UWAŻNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZYM REGULAMINEM. ZAREJESTROWANIE SIĘ W USŁUGACH, UZYSKIWANIE DO NICH DOSTĘPU, PRZEGLĄDANIE ICH, KORZYSTANIE Z NICH LUB SUBSKRYBOWANIE ICH, KLIKNIĘCIE „WYRAŻAM ZGODĘ” LUB POTWIERDZENIE SWOJEJ GOTOWOŚCI DO PRZESTRZEGANIA NINIEJSZEGO REGULAMINU W INNY SPOSÓB, OZNACZA POTWIERDZENIE PRZEZ UŻYTKOWNIKA PRZECZYTANIA, ZROZUMIENIA I ZOBOWIĄZANIE SIĘ DO PRZESTRZEGANIA POSTANOWIEŃ PONIŻSZEGO REGULAMINU, W TYM WSZELKICH DODATKOWYCH POLITYK, ZAŁĄCZNIKÓW, DODATKÓW, WYTYCZNYCH LUB ANEKSÓW UDOSTĘPNIONYCH PRZEZ SPÓŁKĘ ORAZ WSZELKICH PRZYSZŁYCH ZMIAN TYCH W TYCH DOKUMENTACH (ZWANYCH DALEJ ŁĄCZENIE „REGULAMINEM”) ORAZ WYRAŻA ZGODĘ NA GROMADZENIE, WYKORZYSTYWANIE I PRZEKAZYWANIE DANYCH UŻYTKOWNIKA W SPOSÓB OKREŚLONY W INFORMACJI O OCHRONIE PRYWATNOŚCI SPÓŁKI. UŻYTKOWNIK OŚWIADCZA, ŻE JEST UPOWAŻNIONY DO KORZYSTANIA Z I UZYSKIWANIA DOSTĘPU DO USŁUG. JEŻELI UŻYTKOWNIK NIE JEST DO TEGO UPOWAŻNIONY ALBO NIE ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO PRZESTRZEGANIA POSTANOWIEŃ REGULAMINU, NIE POWINIEN AKCEPTOWAĆ NINIEJSZEGO REGULAMINU I NIE MOŻE KORZYSTAĆ Z USŁUG. JEŻELI UŻYTKOWNIK ZAREJESTRUJE SIĘ DO KORZYSTANIA Z BEZPŁATNEJ WERSJI TESTOWEJ USŁUG NA PODSTAWIE UMOWY MIĘDZY SPÓŁKĄ A WŁAŚCIWYM KLIENTEM (ZGODNIE Z DEFINICJĄ PODANĄ PONIŻEJ) DOTYCZĄCEJ ZAPEWNIENIA BEZPŁATNEJ WERSJI TESTOWEJ ALBO JEŻELI UŻYTKOWNIK ZOSTAŁ WYBRANY NA UŻYTKOWNIKA TESTOWEGO („BETA TESTER”) WERSJI BETA USŁUG („USŁUGI WERSJI BETA”), REGULAMIN BĘDZIE RÓWNIEŻ REGULOWAĆ KORZYSTANIE Z BEZPŁATNEJ WERSJI TESTOWEJ LUB WERSJI BETA, W STOSOWNYCH PRZYPADKACH. NA POTRZEBY NINIEJSZEGO REGULAMINU TERMIN „USŁUGI” BĘDZIE OBEJMOWAĆ USŁUGI W WERSJI BETA. 

W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań dotyczących niniejszego Regulaminu prosimy o kontakt pod adresem e-mail legal@joinmodernhealth.com. 

1.
Usługi.
Użytkownicy uzyskują dostęp do Usług Spółki na podstawie niniejszego Regulaminu korzystania i zgodnie z jego postanowieniami. Spółka zastrzega sobie prawo do modyfikowania albo zakończenia pewnych części, aspektów albo funkcjonalności Usług, w dowolnym momencie, w tym prawo do zakończenia wyświetlania wszelkich Danych Użytkownika (zgodnie z definicją podaną poniżej); pod warunkiem, że Spółka zachowa zgodność ze stosowną Umową z klientem (zgodnie z poniższą definicją). 
2.
Usługodawcy. 
Na potrzeby świadczenia Usług Spółka lub jej podmioty stowarzyszone zawierają umowy z niezależnymi pracownikami służby zdrowia, coachami lub innymi świadczeniodawcami w celu zapewniania Użytkownikom profesjonalnych usług („Usługodawcy”).
3.
Umowa z klientem.
W stosownych przypadkach Usługi są świadczone Użytkownikom na mocy umowy zawartej przez Spółkę („Umowa z klientem”) z pracodawcą Użytkownika lub podmiotem, na rzecz którego Użytkownik świadczy usługi, albo w przypadku, gdy Użytkownik jest beneficjentem planu świadczeń pracowniczych, na mocy którego są mu oferowane Usługi, z podmiotem, który zawarł umowę ze Spółką w celu świadczenia takich Usług (w każdym przypadku „Klient”). W zakresie, w jakim Umowa z klientem ma zastosowanie, świadczenie Usług na rzecz Użytkownika podlega postanowieniom i warunkom Umowy z klientem. W przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy z klientem z dowolnej przyczyny, dostęp do Usług i korzystanie z nich zostanie automatycznie zakończone.
4.
Przyznanie licencji na korzystanie z Usług.
Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu i ich przestrzegania przez Użytkownika, Spółka niniejszym przyznaje Użytkownikowi ograniczoną, osobistą, niewyłączną, niepodlegającą przeniesieniu i odwoływalną licencję na korzystanie z Usług w sposób określony w niniejszym Regulaminie oraz zgodny z Dokumentacją (zgodnie z definicją podaną poniżej), wyłącznie na użytek własny Użytkownika. Użytkownikom nie przysługuje prawo do udzielania dalszych licencji ani odsprzedaży Usług ani żadnych ich elementów. W stosownych przypadkach Spółka może ustanowić określone dodatkowe limity i ograniczenia dotyczące korzystania z bezpłatnej wersji testowej Usług w dowolnym momencie oraz może wycofać licencję Użytkownika na korzystanie z bezpłatnej wersji testowej w dowolnym momencie, wedle uznania Spółki.
5.
Prawo do korzystania; Zakończenie korzystania.

a. Usługi nie są dostępne dla osób w wieku poniżej 18 lat bez zgody rodziców ani dla Użytkowników, w przypadku których korzystanie z Usług zostało zawieszone lub zabronione przez Spółkę. Rejestrując się w celu uzyskiwania dostępu do i korzystania z Usług, Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że: (a) ma co najmniej 18 (osiemnaście) lat; (b) ma zdolność prawną i jest upoważniony do przyjęcia niniejszego Regulaminu Spółki oraz że korzystanie przez niego z Usług nie jest zabronione przez Spółkę ani na mocy jakichkolwiek obowiązujących przepisów prawa; (c) informacje przekazane przez Użytkownika Spółce lub Usługodawcy (zgodnie z poniższą definicją) podczas rejestracji są prawidłowe i kompletne; oraz (d) Użytkownik będzie przestrzegać wszelkich przepisów prawa regulujących korzystanie z Usług przez Użytkownika. Jeżeli jakiekolwiek informacje przekazane Spółce lub Usługodawcy staną się nieprawidłowe, niekompletne lub w inny sposób fałszywe bądź wprowadzające w błąd, Użytkownik niezwłocznie poinformuje o tym Spółkę. 

b. Spółka może usunąć Konto Użytkownika (zgodnie z poniższą definicją) (albo wszelkie części, aspekty albo funkcjonalności Usług) lub uniemożliwić Użytkownikowi dostęp do Usług albo korzystanie z Usług (wszelkich ich części, aspektów albo funkcjonalności) w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu albo naruszenia obowiązujących przepisów prawa, w dowolnym momencie wedle wyłącznego własnego uznania, za powiadomieniem albo bez powiadomienia, w tym w szczególności w sytuacji, kiedy przypuszcza, że Użytkownik poniżej 18. roku życia nie uzyskał zgody rodzica. Użytkownik zgadza się, że Spółka nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika ani żadnych osób trzecich za takie usunięcie. Dodatkowo Spółka zastrzega sobie prawo do usunięcia wszelkich treści albo informacji zamieszczonych przez Użytkownika w ramach Usług z dowolnej przyczyny lub bez przyczyny, w dowolnym momencie, wedle wyłącznego własnego uznania, za powiadomieniem albo bez powiadomienia.

c. Każde podejrzenie nieuczciwego, niewłaściwego lub niezgodnego z prawem działania może stanowić podstawę zakończenia korzystania z Usług przez Użytkownika i może zostać zgłoszone odpowiednim organom ścigania. Te środki prawne mają charakter dodatkowy wobec dowolnych innych środków prawnych ewentualnie przysługujących Spółce. Spółka zastrzega sobie prawo do wezwania służb ratunkowych w zakresie, w jakim wedle wyłącznego własnego uznania stwierdzi, że występuje bezpośrednie zagrożenie, iż Użytkownik wyrządzi szkodę sobie, mieniu lub innej osobie.

d. Wyłącznie w odniesieniu do bezpłatnej wersji testowej Usług, Usługi są udostępniane Użytkownikowi jako bezpłatna wersja testowa do czasu wystąpienia wcześniejszego z poniższych: (a) zakończenie bezpłatnego okresu próbnego, w celu korzystania z którego Użytkownik dokonał rejestracji w Usługach albo (b) rozpoczęcie świadczenia jakiejkolwiek płatnej Usługi zamówionej przez Klienta zgodnie z postanowieniami Umowy z klientem. Każda ze stron może w dowolnym momencie wypowiedzieć niniejszy Regulamin w odniesieniu do bezpłatnej wersji testowej Usług za podaniem przyczyny albo bez podawania przyczyny po przekazaniu pisemnego wypowiedzenia.

6.
Odpowiedzialność za działania wykonane z wykorzystaniem kont.

a. Konta Użytkowników. W celu korzystania z określonych aspektów Usług konieczne jest zarejestrowanie się do korzystania z Usług i utworzenie konta (zwanego dalej „Kontem użytkownika”). Przy tworzeniu Konta użytkownika Użytkownik zobowiązuje się podawać zgodne z prawdą, rzetelne, aktualne i kompletne informacje. Ponadto Użytkownik zobowiązuje się w miarę potrzeby aktualizować swoje dane osobowe w celu zapewnienia ich zgodności z prawdą, rzetelności, aktualności i kompletności. Użytkownik ma wyłączny obowiązek zachować poufność swojego loginu i hasła oraz ograniczyć dostęp do swojego komputera i przyjmuje wyłączną odpowiedzialność za wszelkie działania wykonywane z zastosowaniem jego konta albo hasła, a także odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania po stronie każdej osoby, która korzysta z Usług albo uzyskuje do nich dostęp przy użyciu takich danych uwierzytelniających, w wyniku niewywiązania się z obowiązku zachowania ich poufności albo ograniczenia dostępu do komputera.

Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Spółkę, jeżeli będzie miał powody przypuszczać, że jego Konto użytkownika nie jest już bezpieczne (na przykład w przypadku utraty, kradzieży albo nieupoważnionego ujawnienia albo korzystania z identyfikatora Użytkownika, hasła albo numeru karty kredytowej, debetowej bądź obciążeniowej). Użytkownik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności z tytułu strat poniesionych przez Spółkę albo inne osoby ze względu na nieuprawnione korzystanie z jego Konta użytkownika.

b. Dostęp do systemu. W zakresie dozwolonym obowiązującymi przepisami prawa Użytkownik może zdecydować się pozwolić Spółce na automatyczne pozyskanie danych z jego systemów albo systemów bądź usług podmiotów zewnętrznych w jego imieniu. Użytkownik niniejszym oświadcza i gwarantuje, że posiada zgodę, pozwolenie, uprawnienia i prawa, aby pozwolić Spółce na automatyczny dostęp do takich systemów i usług oraz niniejszym udziela Spółce pozwolenia na dostęp do takich systemów i usług oraz na pozyskanie z nich Danych użytkownika, wskazując to na swoim Koncie użytkownika. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z uzyskaniem dostępu do takich systemów i usług w imieniu Użytkownika i pozyskaniem z nich Danych użytkownika. Jeżeli w dowolnym momencie Użytkownik nie będzie mieć prawa i uprawnień do zezwolenia Spółce na automatyczny dostęp do takich systemów, Użytkownik niniejszym zobowiązuje się niezwłocznie wyłączyć tą funkcję na Koncie użytkownika.

c. Wymagania dotyczące połączenia. Użytkownik odpowiada za zapewnianie i konserwację na własne ryzyko, wedle własnego uznania i na własny koszt wszelkiego wyposażenia, sprzętu, oprogramowania, połączeń internetowych, linii komunikacyjnych i komórkowych oraz usług transferu danych niezbędnych w celu uzyskania dostępu do Usług i korzystania z nich, a także za opłacanie wszelkich opłat związanych z wykorzystaniem transferu danych, opłatami za wysyłanie wiadomości i innych opłat ze strony operatora sieci bezprzewodowej albo dostawcy usług internetowych. Obowiązywać mogą standardowe opłaty przewoźników i podatki, przy czym Spółka nie odpowiada za żadne dodatkowe opłaty nałożone przez operatora sieci komórkowej albo dostawcę usług internetowych, które Użytkownik poniesie w związku z korzystaniem z Usług.

7.
Ograniczenia.

Podczas korzystania z Usług Użytkownik zobowiązuje się oraz oświadcza i gwarantuje, że nie będzie wykonywać ani usiłować wykonać żadnego z następujących działań:

a. tworzenie, wgrywanie, przechowywanie albo przesyłanie za pośrednictwem Usług treści o charakterze pornograficznym, stanowiącym groźbę, zawstydzającym, nienawistnym, obraźliwym pod względem rasowym albo etnicznym, oszczerczym albo w inny sposób niestosownym ani żadnych treści stanowiących albo zachęcających do postępowania, które uznano by za oszustwo bądź przestępstwo albo które w prawdopodobnie mogłyby stanowić podstawę odpowiedzialności cywilnej;

b. tworzenie, wgrywanie, przechowywanie albo przesyłanie za pośrednictwem Usług treści stanowiących naruszenie prawa własności intelektualnej, prawa do prywatności, prawa do wizerunku czy innych dóbr osobistych osób fizycznych albo jakichkolwiek przepisów dotyczących kontroli eksportu;

c. korzystanie z Usług w jakichkolwiek celach niezgodnych z prawem albo w inny sposób zakazanych na mocy postanowień niniejszego Regulaminu albo standardowej dokumentacji Usług na ogół przekazywanej albo udostępnianej użytkownikom końcowym przez Spółkę, w tym w szczególności za pośrednictwem witryny www.modernhealth.com (zwanej dalej „Dokumentacją”);

d. korzystanie z Usług w jakikolwiek sposób, który wedle wyłącznego uznania Spółki może prowadzić do uszkodzenia, wyłączenia, przeciążenia albo ograniczenia Usług;

e. usiłowanie uzyskania nieuprawnionego dostępu do Usług albo jakiejkolwiek ich części, Kont użytkowników należących do innych Użytkowników albo systemów bądź sieci komputerowych połączonych z Usługami albo jakąkolwiek ich częścią, poprzez hakowanie, wydobywanie hasła czy inne metody albo ingerowanie albo usiłowanie ingerowania w prawidłowe działanie Usług bądź jakiekolwiek działania wykonywane w Usługach;

f. modyfikowanie Usług w jakikolwiek sposób bądź w jakiejkolwiek formie albo korzystanie ze zmodyfikowanych wersji Usług, w tym w szczególności w celu uzyskania nieuprawnionego dostępu do Usług;

g. korzystanie z jakichkolwiek robotów, pająków, scraperów czy inny automatycznych sposobów uzyskiwanie dostępu do Usług w jakimkolwiek celu, bez wyraźnej pisemnej zgody Spółki albo w celu obejścia jakichkolwiek środków, które możemy stosować w celu uniemożliwienia albo ograniczenia dostępu do Usług;

h. podszywanie się pod inną osobę albo uzyskiwanie dostępu do Konta użytkownika innego Użytkownika bez zgody tego Użytkownika albo naruszanie jakichkolwiek stosunków umownych albo powiernictwa;

i. udostępnianie haseł wydanego przez Spółkę jakimkolwiek osobom trzecim albo zachęcanie jakiegokolwiek innego Użytkownika, żeby tak uczynił;

j. niezgodne z prawdą przedstawianie źródła, tożsamości albo treści w ramach Danych użytkownika;

k. modyfikowanie, dostosowywanie, tłumaczenie albo tworzenie dzieł zależnych na podstawie Usług;

l. inżynieria wsteczna, nie dekompilacja, rozkładanie na czynniki pierwsze albo usiłowanie w inny sposób poznania kodu źródłowego Usług, z wyjątkiem zakresu, w jakim takie działanie jest wyraźnie dozwolone na mocy przepisów obowiązującego prawa niezależnie od tego ograniczenia, i wyłącznie w takim zakresie;

m. najem, dzierżawa, wypożyczanie, odsprzedaż, udzielanie dalszych licencji albo przekazywanie Usług osobie trzeciej w jakikolwiek sposób, świadczenie osobie trzeciej usług polegających na współdzieleniu Usług albo podobnych, albo korzystanie z Usług w jakimkolwiek celu innym niż na własny, wewnętrzny użytek biznesowy;

n. usuwanie, omijanie, wyłączanie, uszkadzanie albo zakłócanie w inny sposób działania zabezpieczeń Usług, funkcji, które zapobiegają wykorzystywaniu lub kopiowaniu treści dostępnych za pomocą Usług albo je ograniczają, albo funkcji, które wprowadzają ograniczenia związane z korzystaniem z Usług;

o. uzyskiwanie dostępu do Usług, jeżeli Użytkownik stanowi dla Spółki bezpośrednią konkurencję, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Spółki albo w jakichkolwiek innych celach konkurencyjnych;

p. zmienianie albo usuwanie informacji o prawach autorskich, znakach towarowych albo innych dotyczących ochrony informacji zawartych w jakiejkolwiek części Usług;

q. uzyskiwanie nieuprawnionego Dostępu do Usług, kont innych Użytkowników, imion i nazwisk, danych umożliwiających ustalenie tożsamości bądź innych informacji albo gromadzenie bądź zbieranie jakichkolwiek danych umożliwiających ustalenie tożsamości, w tym nazw kont, z Usług w jakikolwiek inny sposób;

r. ujawnianie dotyczących innych Użytkowników danych osobowych uzyskanych za pośrednictwem Usług albo gromadzenie bądź ujawnianie informacji na temat innych Użytkowników;

s. korzystanie z Usług w celu przesyłania, wymieniania albo przetwarzania Danych użytkownika w sposób niedozwolony na mocy postanowień niniejszego Regulaminu, Dokumentacji albo obowiązujących przepisów prawa, zasad bądź regulacji; albo

t. umożliwianie jakiekolwiek osobie któregokolwiek z powyższych działań, zachęcanie jakiejkolwiek osoby do wykonania któregokolwiek z powyższych działań albo pomaganie jej w tym.

8.
Brak porad profesjonalnych.
KORZYSTANIE Z INFORMACJI LUB USŁUG ZAPEWNIANYCH W RAMACH KORZYSTANIA Z USŁUG BĄDŹ POPRZEZ TAKIE KORZYSTANIE ALBO W RAMACH JAKICHKOLWIEK WIADOMOŚCI Z NASZEJ STRONY NIE PROWADZI DO NAWIĄZANIA RELACJI POMIĘDZY POSIADAJĄCYM UPRAWNIENIA PRACOWNIKIEM SŁUŻBY ZDROWIA A PACJENTEM. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE SPÓŁKA MOŻE POŁĄCZYĆ GO Z JEDNYM USŁUGODAWCĄ ALBO ICH WIĘKSZĄ LICZBĄ.  USŁUGI UMOŻLIWIAJĄ KOORDYNACJĘ I BEZPOŚREDNIĄ KOMUNIKACJĘ Z USŁUGODAWCĄ. SAMA SPÓŁKA NIE ŚWIADCZY USŁUG W ZAKRESIE PORAD MEDYCZNYCH ANI ZDROWOTNYCH, OPIEKI, ROZPOZNANIA ANI LECZENIA, A TREŚCI WITRYNY I USŁUG NIE STANOWIĄ PORAD MEDYCZNYCH ANI NIE ZASTĘPUJĄ INDYWIDUALNYCH PORAD MEDYCZNYCH (W TYM PORAD DOTYCZĄCYCH LECZENIA KLINICZNEGO), ROZPOZNANIA ANI LECZENIA I NIE NALEŻY UZNAWAĆ, ŻE TAK JEST. CELEM UNIKNIĘCIA WĄTPLIWOŚCI JAKIKOLWIEK STOSUNEK POMIĘDZY PACJENTEM A USŁUGODAWCĄ POMIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A JAKIMKOLWIEK USŁUGODAWCĄ ZOSTAJE NAWIĄZANY OSOBNO I BEZPOŚREDNIO Z TAKIM USŁUGODAWCĄ. SPÓŁKA NIE JEST STRONĄ W ŻADNYM Z TAKICH STOSUNKÓW, A KAŻDY USŁUGODAWCA PONOSI WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRZEDSTAWIANIE JAKICHKOLWIEK OPINII UZYSKIWANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA POPRZEZ DOSTĘP DO USŁUG I KORZYSTANIE Z NICH.UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z INFORMACJI PRZEDSTAWIONYCH W WITRYNIE NA WŁASNE RYZYKO. ŻADNE STWIERDZANIA ANI PUBLIKACJE DOKONANE W WITRYNIE ALBO DOSTĘPNE ZA POŚREDNICTWEM USŁUG NIE MAJĄ NA CELU ŚWIADCZENIA USŁUG MEDYCZNYCH ANI OPIEKI MEDYCZNEJ I NIE NALEŻY UZNAWAĆ, ŻE STANOWIĄ ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH ALBO OPIEKI MEDYCZNEJ. NIE NALEŻY LEKCEWAŻYĆ KONIECZNOŚCI UZYSKANIA PORADY MEDYCZNEJ (W TYM PORADY W ZAKRESIE LECZENIA KLINICZNEGO) OD WYKWALIFIKOWANEGO PRACOWNIKA SŁUŻBY ZDROWIA, UNIKAĆ TEGO ANI ZWLEKAĆ Z TYM ZE WZGLĘDU NA JAKIEKOLWIEK INFORMACJE, KTÓRE MÓGŁ PRZECZYTAĆ W WITRYNIE ALBO UZYSKAĆ ZA POŚREDNICTWEM USŁUG. ZAWSZE NALEŻY ZASIĘGNĄĆ PORADY SWOJEGO LEKARZA ALBO INNEGO WYKWALIFIKOWANEGO PRACOWNIKA SŁUŻBY ZDROWIA W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK PYTAŃ, KTÓRE MOŻE MIEĆ W ODNIESIENIU DO STANU ZDROWIA, ORAZ W ZWIĄZKU Z ROZPOZNANIEM I LECZENIEM. NIE NALEŻY KORZYSTAĆ Z WITRYNY ANI USŁUG W NAGŁYCH PRZYPADKACH MEDYCZNYCH. W NAGŁEJ SYTUACJI MEDYCZNEJ NALEŻY ZADZWONIĆ POD NUMER 911. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE USŁUGI TRENINGÓW ŚWIADCZONE ZA POŚREDNICTWEM USŁUG MOGĄ ŚWIADCZYĆ NIELICENCJONOWANI CZŁONKOWIE PERSONELU NIEMEDYCZNEGO POSIADAJĄCY STOSOWNE WYKSZTAŁCENIE DO PROWADZENIA TAKIEGO TRENINGU. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE RÓWNIEŻ DO WIADOMOŚCI, ŻE OPINIE WYRAŻONE PRZEZ USŁUGODAWCĘ W ZWIĄZKU Z USŁUGAMI NIE STANOWIĄ OPINII SPÓŁKI I NIE ZOSTANĄ WYKORZYSTANE PRZECIWKO SPÓŁCE W JAKICHKOLWIEK SPORACH PRAWNYCH, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI W SPORACH SĄDOWYCH, POSTĘPOWANIACH ARBITRAŻOWYCH, ROSZCZENIACH DOTYCZĄCYCH ŚWIADCZEŃ Z TYTUŁU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, ROSZCZENIACH DOTYCZĄCYCH ODSZKODOWAŃ PRACOWNICZYCH LUB ROSZCZEŃ DOTYCZĄCYCH BŁĘDÓW W SZTUCE.

Treść Usług i informacje zapewniane w związku z nimi służą wyłącznie do celów informacyjnych i nie należy ich uznawać za porady profesjonalne. Nie należy podejmować żadnych działań w oparciu wyłącznie o informacje zawarte w Usługach. Użytkownik powinien zasięgnąć niezależnej porady profesjonalnej ze strony osoby posiadającej uprawnienia lub kwalifikacje w stosownym obszarze. Produkty Spółki dostępne za pośrednictwem Usług są produktami, które można zakupić bez recepty. Usługi mogą zawierać drastyczne materiały dotyczące zdrowia albo kwestii medycznych i jeżeli Użytkownik uznaje te materiały za obraźliwe, może nie chcieć korzystać z Usług.
9.
Interakcje z innymi Użytkownikami.
W związku z korzystaniem z Usług Użytkownik może zostać połączony lub wchodzić w interakcje z innym Użytkownikiem albo ich większą liczbą, na przykład poprzez webinaria oferowane przez Spółkę. Spółka nie odpowiada za treści takich interakcji i nie przyjmuje odpowiedzialności z tego tytułu.
10.
Teleusługi.
Użytkownicy mogą mieć dostęp do teleusług, w tym Usług opartych na połączeniach telefonicznych, wideokonferencjach lub wiadomościach tekstowych, które mogą obejmować (bez ograniczenia) Usługi dotyczące skierowań lekarskich albo pomocy telefonicznej w nagłych przypadkach (zwane dalej „Teleusługami”). Przyjmując postanowienia niniejszego Regulaminu, Użytkownicy przyjmują do wiadomości ewentualne ryzyko związane z Teleusługami, w tym w szczególności związane z awariami technicznymi, które opisano dokładniej w ust. 18.
11.
Wyłączenie odpowiedzialności; brak gwarancji.
USŁUGI I JAKIEKOLWIEK TREŚCI PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH, MATERIAŁY ALBO DANE, DANE UŻYTKOWNIKA, OPROGRAMOWANIE, USŁUGI ALBO APLIKACJE UDOSTĘPNIANIE W ZWIĄZKU Z USŁUGAMI ALBO POPRZEZ NIE ZAPEWNIANE SĄ „W TAKIEJ FORMIE, W JAKIEJ SĄ DOSTĘPNE”. W NAJPEŁNIEJSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM NA MOCY PRZEPISÓW OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA SPÓŁKA I JEJ JEDNOSTKI STOWARZYSZONE, DOSTAWCY, LICENCJODAWCY I PARTNERZY NIE UDZIELAJĄ ŻADNYCH USTAWOWYCH, WYRAŹNYCH ANI DOMNIEMANYCH GWARANCJI, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI DOMNIEMANYCH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH PRZYDATNOŚCI DO CELÓW HANDLOWYCH, ZDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, NIENARUSZENIA PRAW WŁASNOŚCI I JAKICHKOLWIEK DOMNIEMANYCH GWARANCJI WYNIKAJĄCYCH Z PRZEBIEGU ALBO WYKORZYSTANIA TRANSAKCJI BĄDŹ Z PRZEBIEGU REALIZACJI. SPÓŁKA NIE GWARANTUJE NIEZAKŁÓCONEGO I BEZBŁĘDNEGO DZIAŁANIA FUNKCJI ZAWARTYCH W USŁUGACH, SPEŁNIENIA WYMAGAŃ UŻYTKOWNIKA PRZEZ USŁUGI, NAPRAWIENIA WAD ANI NIEWYSTĘPOWANIA WIRUSÓW CZY INNYCH SZKODLIWYCH ELEMENTÓW W USŁUGACH BĄDŹ NA SERWERZE, POPRZEZ KTÓRY SĄ UDOSTĘPNIANE, ANI PRAWIDŁOWOŚCI, RZETELNOŚCI, NIEZAWODNOŚCI CZY INNYCH KWESTII W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM ALBO W WYNIKU KORZYSTANIA Z USŁUGI. Użytkownik rozumie i przyjmuje do wiadomości, że pobiera albo w inny sposób uzyskuje informacje, materiały albo dane podmiotów zewnętrznych poprzez korzystanie z Usług wedle własnego uznania i na własne ryzyko oraz że ponosi wyłączną odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody w zakresie systemu informatycznego albo za utratę danych w wyniku pobrania takich informacji, materiałów albo danych podmiotów zewnętrznych. Spółka nie będzie odpowiadać ani ponosić odpowiedzialności z tytułu usunięcia, zniszczenia, uszkodzenia, utraty albo braku możliwości przechowania albo zachowania jakichkolwiek informacji, materiałów albo danych podmiotów zewnętrznych bądź Danych użytkownika.
12.
Modyfikacja Regulaminu korzystania.
Spółka zastrzega sobie prawo do zmieniania, modyfikowania, dodawania i usuwania fragmentów niniejszego Regulaminu korzystania w dowolnej chwili i według własnego wyłącznego uznania, z zastrzeżeniem postanowień obowiązującej Umowy z klientem. Użytkownik zobowiązuje się co jakiś czas sprawdzać, czy nie wprowadzono zmian do niniejszego Regulaminu korzystania. W razie dokonywania drobnych zmian w niniejszym Regulaminie korzystania, zaktualizujemy datę „ostatniej modyfikacji” u góry tej strony. W razie dokonywania istotnych zmian w niniejszym Regulaminie korzystania, zaktualizujemy datę „ostatniej modyfikacji” u góry tej strony i zawiadomimy Użytkownika o wprowadzeniu istotnych zmian do niniejszego Regulamin korzystania. Jeśli takie ewentualne zmiany nie są dla Użytkownika do przyjęcia, Użytkownik musi zaprzestać korzystania z Usługi, zaś wyłącznym przysługującym mu środkiem zaradczym jest rezygnacji z Konta użytkownika poprzez złożenie Spółce zawiadomienia o rezygnacji w ciągu 30 (trzydziestu) dni od takiej zmiany. Dalsze korzystanie z Usług oznacza przyjęcie przez Użytkownika zmian w niniejszym Regulaminie korzystania.
13.
Witryny internetowe podmiotów zewnętrznych, Usługi podmiotów zewnętrznych.

a. Usługi mogą łączyć się z serwerami innych witryn internetowych albo usług wyłącznie na polecenie i dla wygody Użytkowników („Witryny internetowe podmiotów zewnętrznych”) Usługi mogą ponadto obejmować produkty albo usługi podmiotów zewnętrznych albo stanowić część aplikacji podmiotów zewnętrznych („Usługi podmiotów zewnętrzny”), zaś Użytkownik niniejszym wyraża zgodę na wykorzystanie takich Usług podmiotów zewnętrznych poprzez podjęcie dostępu do takich Usług podmiotów zewnętrznych. Usługi podmiotów zewnętrznych będą określone, w sposób wyraźny albo dorozumiany, jako usługi świadczone Użytkownikowi przez podmiot inny niż Spółka. Witryny internetowe podmiotów zewnętrznych oraz Usługi podmiotów zewnętrznych nie stanowią usługodawców Spółki. Spółka nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, co do Usługi podmiotów zewnętrznych czy informacji albo innych materiałów, produktów czy usług, które znajdują się na Witryny internetowe podmiotów zewnętrznych albo w ramach Usług podmiotów zewnętrznych albo są dostępne za ich pośrednictwem. Dostęp do Witryn internetowych podmiotów zewnętrznych lub Usług podmiotów zewnętrznych oraz korzystanie z nich – co dotyczy m. in. informacji, materiałów, produktów oraz usług na takich witrynach albo dostępnych za pośrednictwem takich witryn – odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika, zaś Spółka nie będzie ponosić odpowiedzialności w związku z dostępem do takich Witryn internetowych podmiotów zewnętrznych lub Usług podmiotów zewnętrznych czy korzystanie z nich. W związku z Usługami podmiotów zewnętrznych Spółka może – zaś Użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości, że Spółka może – udostępniać dane uwierzytelniające Konta użytkownika usługodawcom zewnętrznym, jak również na inne sposoby potwierdzać dane uwierzytelniające Konta użytkownika dla celów świadczenia Użytkownikowi dostępu do Witryn internetowych podmiotów zewnętrznych oraz Usług podmiotów zewnętrznych stanowiących część Usługa albo oferowanych w związku z nimi.

b. Korzystanie przez Użytkownika z Usług podmiotów zewnętrznych może podlegać umowom z zewnętrznymi licencjodawcami takich produktów albo usług („Regulaminom podmiotów zewnętrznych”). Korzystanie z Usług podmiotów zewnętrznych oznacza przyjęcie przez Użytkownika Regulaminów podmiotów zewnętrznych.  Użytkownika potwierdza, że został poinformowany o istnieniu takich Regulaminów podmiotów zewnętrznych oraz że ma obowiązek zapoznać się z takimi Regulaminami podmiotów zewnętrznych w celu poznania swoich praw i obowiązków z nich wynikających.  Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu korzystania nie ogranicza praw Użytkownika wynikających z postanowień obowiązujących Regulaminów podmiotów zewnętrznych ani nie przyznaje Użytkownikowi praw nadrzędnych wobec nich.

14.
Dodatkowy regulamin Usług Beta.

Spółka może oferować dostęp do nowych Usług zaliczanych do Usług Beta, wyłącznie w celu wewnętrznych testów i oceny Usług Beta. Dostęp do Usług Beta i korzystanie z nich może podlegać dodatkowemu regulaminowi, którego postanowienia Użytkownik będzie musiał przyjąć. Spółka nie oświadcza ani nie gwarantuje, że Usługi Beta staną się częścią ogólnie dostępnych Usług oraz zastrzega sobie prawo do przerwania świadczenia czy do modyfikacji Usług Beta w dowolnym momencie bez konieczności zawiadomienia. Usługi Beta są świadczone „W FORMIE, W JAKIEJ SĄ DOSTĘPNE”, mogą zawierać błędy programistyczne i inne błędy czy wady, zaś korzystanie przez Użytkownika z Usługi Beta odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika.

15.
Ograniczenia dotyczące eksportu; miejsce świadczenia Usługi; postanowienia dotyczące określonych regionów.

a. Zarządzanie i świadczenie Usługi ma miejsce na terenie naszych obiektów mieszczących się w Stanach Zjednoczonych. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Usług, jeśli zamieszkuje kraj podlegający embargu nałożonemu przez Stany Zjednoczone albo jest obcokrajowcem czy podmiotem zagranicznym, wobec którego rząd Stanów Zjednoczonych wydał zakaz korzystania z Usług albo odmowę korzystania z nich. Korzystanie z Usług oznacza zgodę na przekazywanie danych osobowych Użytkownika i przetwarzanie ich w Stanach Zjednoczonych.

b. Jeśli Użytkownik uzyskuje dostęp do Usług z jurysdykcji poza terytorium Stanów Zjednoczonych lub korzysta z nich w takiej jurysdykcji w dowolnym momencie w ramach korzystania przez Użytkownika z Usług, szczególne postanowienia i odstępstwa dotyczące Usług, zależne od miejsca zamieszkania Użytkownika oraz obowiązujących przepisów prawa, określa Dodatek regionalny.  W zakresie, w jakim (i) obowiązują postanowienia Dodatku regionalnego oraz (ii) takie postanowienia pozostają w konflikcie z Regulaminem korzystania, postanowienia Dodatku regionalnego mają znaczenie nadrzędne. „Dodatek regionalny” oznacza dodatek zawierający postanowienia, warunki i odstępstwa szczególne dla danej jurysdykcji i można się z nim zapoznać tutaj; może on być przedmiotem aktualizacji przez Spółę zgodnie z ust. 12 niniejszego Regulaminu. Jeśli Użytkownik uzyskuje dostęp do Usług albo korzysta z nich w innych jurysdykcjach, robi to z własnej woli oraz ponosi całość odpowiedzialności za zgodność z miejscowymi przepisami prawa, w tym w szczególności przepisami dotyczącymi ograniczeń eksportu i importu obowiązującymi Użytkownika. W niektórych jurysdykcjach nogą nie być dostępne Usługi czy pewne funkcje Usług. Spółka nie składa żadnych oświadczeń dotyczących stosowności ani dostępności Usług do użytku w innych miejscach.

c. W przypadku kontaktowania się przez Użytkownika z Usługodawcą z lokalizacji innej niż lokalizacja Usługodawcy Użytkownika lub z miejsca zamieszkania Użytkownika, Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić o tym Usługodawcę oraz Spółkę, na adres e-mail help@modernhealth.com.  Ponadto Usługodawcy mogą podlegać przepisom prawa stanowego i krajowego w zakresie licencjonowania. Jeśli w trakcie korzystania z Usług Użytkownik przeniesie się do innej jurysdykcji albo będzie korzystać w niej z Usług, Użytkownik może nie mieć możliwości korzystania z tego samego Usługodawcy czy tych samych Usług.

16.
Dane użytkownika; Zgoda użytkownika.

a. Dane Użytkownika. Zwrócimy się do Użytkownika o przekazanie i umożliwienie gromadzenia pewnych danych i innych informacji na temat Użytkownika (wśród których znajdą się dane osobowe) w celu zarejestrowania Konta Użytkownika oraz umożliwienia dostępu do Usług i korzystania z nich (łącznie „Danych użytkownika”).  Użytkownikowi przysługuje prawo do Danych użytkownika, tytuł własności do nich oraz prawo do korzystania z nich (w tym wszystkie prawa własności intelektualnej). Niniejszym Użytkownik udziela nam odwołalnego (wyłącznie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu korzystania), ograniczonego, obowiązującego na całym świecie, niewyłącznego, nieobciążonego tantiemami prawa do korzystania z Danych użytkownika w celach określonych poniżej w podpunkcie (e).
b. Treści Użytkownika.  Na potrzeby niniejszego Regulaminu korzystania „Treści Użytkownika” oznaczają wszelkie teksty, obrazy, zdjęcia, materiały audio oraz wideo, dane lokalizacji oraz wszelkie inne formy danych albo komunikacji, z wyłączeniem Danych Użytkownika, zamieszczane albo przesyłane przez Użytkownika poprzez Usługi albo w związku z nimi, które Użytkownik wyświetla publicznie albo w ramach Usług grupie osób innych niż pracownicy Spółki, jej wykonawcy albo Usługodawcy. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że wszystkie prawa do Treści użytkownika są własnością Użytkownika bądź są pod kontrolą Użytkownika oraz niniejszym udziela nam nieodwołalnie obowiązujących na całym świecie, bezterminowych, niewyłącznych, nieobciążonych tantiemami, podlegających przeniesieniu, podlegających udzielaniu dalszych licencji, zbywalnych praw do korzystania z Treści użytkownika we wszystkich zgodnych z prawem celach. Przez „korzystanie” mamy na myśli korzystanie z Treści Użytkownika, kopiowanie ich, publiczne wykonywanie oraz wyświetlanie, powielanie, rozpowszechnianie, modyfikowanie, tłumaczenie, usuwanie, analizowanie, komercjalizowanie oraz przygotowanie dzieł zależnych na podstawie Treści Użytkownika. Ponadto Użytkownik zrzeka się nieodwołalnie (i zapewni zrzeczenie się) wobec Spółki i jej Użytkowników wszelkich roszczeń i żądań do autorskich praw osobistych związanych ze swoimi Treściami użytkownika. Nie jesteśmy i nie będziemy w żaden sposób zobowiązani, o ile nie wynika to w sposób wyraźny z niniejszego Regulaminu korzystania albo innych naszych polityk, (i) do zachowania poufności Treści Użytkownika; (ii) do zapłaty Użytkownikowi wynagrodzenia z tytułu Treści Użytkownika; (iii) do wskazywania Użytkownika jako autora Treści Użytkownika czy przyznania, że Użytkownik jest ich autorem ani (iv) do reagowania na Treści Użytkownika.
c. Odpowiedzialność za Dane użytkownika i Treści użytkownika Użytkownik przyznaje, że Spółka nie zarządza treściami zawartymi w Danych użytkownika ani Treściami użytkownika, do których Użytkownik uzyskuje dostęp, które Użytkownik gromadzi bądź rozpowszechnia za pośrednictwem Usług, ani nie ma nad nimi kontroli, i to Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje Dane użytkownika i Treści użytkownika oraz konsekwencje udostępniania ich na mocy niniejszego Regulaminu korzystania. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za takie Dane użytkownika lub Treści użytkownika, zaś Spółka nie składa żadnych gwarancji co do informacji, do których Użytkownik może uzyskiwać dostęp, gromadzić bądź rozpowszechniać za pośrednictwem Usług, ani nie przyjmuje odpowiedzialności z ich tytułu – niezależnie od tego czy takie Dane użytkownika lub Treści użytkownika są przekazywane z naruszeniem niniejszego Regulaminu korzystania Użytkownikowi czy też przez Użytkownika. Przekazanie Danych użytkownika oraz Treści użytkownika Spółce oznacza udzielenie przez Użytkownika wszystkich praw oraz licencji do Danych użytkownika oraz Treści użytkownika potrzebnych Spółce oraz jej podwykonawcom oraz usługodawców w celu świadczenia Usług– jak również oświadczenie i zagwarantowanie, że Użytkownik posiada wszystkie prawa konieczne do ich udzielenia. Niniejszym Użytkownik oświadcza, gwarantuje i przyjmuje, że: (a) Użytkownik uzyskał Dane użytkownika oraz Zgodę użytkownika w sposób zgodny z prawem i nie będzie naruszać żadnych obowiązujących przepisów prawa ani żadnych praw własności intelektualnej żadnej osoby czy podmiotu; (b) Dane użytkownika oraz Treści użytkownika są wolne od wirusów, koni trojańskich i innych elementów mogących przerwać bądź zakłócić pracę systemów czy oprogramowania wykorzystywanego przez Spółkę bądź jej podwykonawców do świadczenia Usług; (c) Wszystkie Dane użytkownika oraz Treści użytkownika są gromadzone i będą gromadzone przez Użytkownika zgodnie z polityką prywatności, zezwalającą Spółce na udostępnianie, gromadzenie, wykorzystanie oraz ujawnianie takich Danych użytkownika oraz Treści użytkownika w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie korzystania oraz, jeśli jest to wymagane obowiązującymi przepisami prawa, na podstawie uzyskanej przez Użytkownika zgody na każde z powyższych; (d) Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie zgodności ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa we wszystkich jurysdykcjach, jakie mogą dotyczyć Danych użytkownika i Treści użytkownika przekazanych na mocy niniejszego Regulaminu korzystania; (e) Spółka może korzystać z praw do Danych użytkownika oraz Treści użytkownika udzielonych na mocy niniejszego Regulaminu korzystania bez ponoszenia odpowiedzialności czy kosztów wobec dowolnego podmiotu zewnętrznego; oraz (f) Dane użytkownika i Treści użytkownika odpowiadają postanowieniom niniejszego Regulaminu.  
d. Dane pozbawione informacji umożliwiających identyfikację. O ile nie jest to w sposób wyraźny zabronione, Spółka będzie mogła i będzie miała pełne prawo i upoważnienie do przekształcania Danych użytkownika do postaci danych pozbawionych informacji umożliwiających identyfikację i zagregowanych danych oraz do gromadzenia i analizowania zanonimizowanych informacji dotyczących różnych aspektów świadczonych Usług oraz powiązanych systemów oraz technologii, korzystania z nich i ich funkcjonowania (w tym w szczególności informacji dotyczących Danych użytkownika oraz danych opracowanych na ich podstawie, które nie mogą umożliwiać identyfikacji danej osoby) (zwane łącznie „Danymi pozbawionymi informacji umożliwiających identyfikację”), w maksymalnym zakresie dozwolonym obowiązującymi przepisami prawa. Spółce przysługuje wyłączna własność wszystkich Danych pozbawionych informacji umożliwiających identyfikację i praw do nich, o ile niniejszy Regulamin korzystania albo Umowa z klientem w sposób wyraźny nie stanowi odmiennie. Niezależnie od wszelkich odmiennych postanowień niniejszego Regulaminu korzystania, Spółka może (w okresie obowiązywania niniejszego Regulaminu i po tym okresie) (i) korzystać z takich Danych pozbawionych informacji umożliwiających identyfikację do doskonalenia oraz ulepszania Usługi, prowadzenia badań, np. studiów przypadków oraz badań naukowych oraz do innych celów rozwojowych, diagnostycznych i naprawczych w związku z Usługami oraz pozostałą ofertą Spółki, w zakresie dozwolonym obowiązującymi przepisami prawa, oraz (ii) ujawniać Dane pozbawione informacji umożliwiających identyfikację w związku ze swoją działalnością w zakresie dozwolonym obowiązującymi przepisami prawa, w tym na przykład w szczególności w celu: (a) śledzenia zanonimizowanej zbiorczej liczby użytkowników w ramach prowadzenia marketingu przez Spółkę w celu podawania do publicznej wiadomości łącznej liczy Użytkowników Usług; (b) analizowania zagregowanych danych o sposobie korzystania dla potrzeb rozwoju produktu; lub (c) korzystania z Danych pozbawionych informacji umożliwiających identyfikację do opracowywania kolejnych środowisk analitycznych, aplikacji narzędziowych oraz prowadzenia badań.
e. Ograniczenia wykorzystania danych przez Spółkę. Spółka nie będzie (i) korzystać z Danych Użytkownika ani (ii) sprzedawać Danych Użytkownika podmiotom zewnętrznym czy udostępniać ich im: (a) w żadnych celach innych niż świadczenie Usługi Użytkownikowi: (b) w sposób inny niż w sposób wyraźnie określony w niniejszym Regulaminie albo w pochodzącej od Spółki Informacji o ochronie prywatności dostępnej pod adresem https://www.modernhealth.com/privacy-policy; oraz (c) gdy nie jest to konieczne w celu realizacji naszych zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu i obowiązujących przepisów prawa. Więcej informacji na temat ograniczeń dotyczących korzystania przez Spółkę z Danych Użytkownika zawiera Informacja o ochronie prywatności. 
f. Pomysły. Użytkownik może zdecydować się przekazywać komentarze czy pomysły dotyczące Usług, bądź my możemy zaprosić do tego Użytkownika, co obejmuje w szczególności możliwości doskonalenia Usług czy naszych produktów („Pomysły”). Przekazując dowolny Pomysł Użytkownik przyznaje, że ujawnienie przez Użytkownika informacji odbywa się bezpłatne i z Użytkownika inicjatywy oraz nie podlega ograniczeniom, a także nie spowoduje dla Spółki żadnego zobowiązania powierniczego ani innego zobowiązania oraz że, niezależnie od odmiennych postanowień niniejszego Regulaminu korzystania, będziemy mieli swobodę korzystania z Pomysłu bez konieczności wypłaty Użytkownikowi dodatkowego wynagrodzenia lub do ujawniania Pomysłu dowolnej osobie bez wymogu zachowania poufności czy innych wymogów. Ponadto Użytkownik przyznaje, że poprzez przyjęcie zgłoszenia Użytkownika Spółka nie zrzeka się żadnych praw do korzystania z podobnych czy powiązanych pomysłów wcześniej znanych Spółce czy opracowanych przez jej pracowników, czy uzyskanych ze źródeł innych niż od Użytkownika. Niezależnie od wszelkich odmiennych postanowień, Spółka jest wyłącznym właścicielem wszelkich Pomysłów przedstawionych przez Użytkownika Spółce, o ile dotyczą one Usługi, oraz niniejszym Użytkownik przenosi na Spółkę, bez jakichkolwiek ograniczeń, wszystkie swoje prawa do nich, tytuł własności wobec nich oraz prawo do korzystania z nich, zaś Spółka przyjmuje takie przeniesienie. Na uzasadnione żądanie i na koszt Spółki Użytkownik wypełni i podpisze wszystkie konieczne dokumenty oraz podejmie inne działania, jakich Spółka może w sposób uzasadniony zażądać w celu wsparcia Spółki w nabyciu, opracowaniu i ochronie przez Spółkę własności intelektualnej Spółki do Pomysłów.

17.
Własność; prawa własności.

Spółka zastrzega sobie wszelkie prawa, tytuły własności do patentów, praw autorskich, znaków towarowych, tajemnic handlowych oraz zastrzega sobie udziały w nich, jak również inne prawa własności intelektualnej do Usług i Dokumentacji oraz wszelkich utworów zależnych (zwanych dalej łącznie „Materiałami”), które to prawa będą ograniczone wyłącznie ograniczonymi licencjami określonymi w niniejszym Regulaminie korzystania. Użytkownik nie nabywa żadnych innych praw, wyraźnych ani dorozumianych do Usług, innych niż prawa wyraźnie udzielone na mocy niniejszej Umowy. Wszystkie znaki towarowe, usługowe oraz nazwy handlowe są zastrzeżone dla Spółki albo jej jednostek stowarzyszonych lub licencjodawców zewnętrznych. Użytkownik nie może usuwać, modyfikować ani ukrywać informacji o prawach własności zamieszczanych się w Usługach albo Dokumentacji. Z wyjątkiem sytuacji wyraźnie określonych w niniejszym Regulaminie korzystania żadne postanowienie niniejszego Regulaminu korzystania nie będzie uznawane za udzielające licencji na jakiekolwiek tego rodzaju Materiały albo prawa własności intelektualnej do nich. 

18.
Bezpieczeństwo i ochrona prywatności.

a. Bezpieczeństwo. Spółka podejmuje uzasadnione z handlowego punktu widzenia środki mające na celu zabezpieczenie Danych Użytkowników przed przypadkową utratą oraz nieupoważnionym dostępem, wykorzystaniem, modyfikacją albo ujawnieniem, co opisano bardziej szczegółowo w stosownej Umowie z klientem, Informacji o ochronie prywatności Spółki i dodatkowych informacjach dotyczących bezpieczeństwa danych zamieszczanych w witrynie internetowej Spółki, obejmujących Dane Użytkownika. Jednakże nie możemy zagwarantować, że nieupoważnione podmioty zewnętrzne nie uzyskają dostępu do Danych Użytkownika ani nie wykorzystają ich do niewłaściwych celów. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że technologie internetowe są nierozerwalnie związane z możliwością nieupoważnionego ujawniania i że wszelka komunikacja wysyłana przez łącze internetowe, w tym za pomocą Usług, jest z definicji narażona na nieupoważniony dostęp lub ujawnienie, opóźnienie albo przerwy w komunikacji bądź inne straty. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że podaje wszelkie tego rodzaju informacje na własne ryzyko i korzystając z Usług oraz powiązanych komunikatów elektronicznych wyraża zgodę na otrzymywanie informacji o leczeniu, jak również dodatkowych informacji i komunikatów marketingowych od Spółki i Usługodawcy za pośrednictwem łącza internetowego, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa.  

b. Ujawnianie Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że Spółka może uzyskiwać dostęp do informacji znajdujących się na Koncie Użytkownika oraz powiązanych treści, przechowywać je i ujawniać zgodnie z niniejszym Regulaminem korzystania i Informacją o ochronie prywatności Spółki, jeżeli będzie to wymagane na mocy przepisów prawa albo jeżeli będzie w dobrej wierze przekonana, że tego rodzaju dostęp, przechowywanie albo ujawnianie jest, w zakresie dozwolonym na mocy obowiązujących przepisów prawa, w uzasadnionym zakresie niezbędne do: (a) spełniania wymogów w ramach postępowań sądowych; (b) egzekwowania niniejszego Regulaminu korzystania; (c) odpowiadania na roszczenia dotyczące Danych Użytkownika naruszających prawa osób trzecich; (d) odpowiadania na żądania Użytkownika w zakresie obsługi klienta; (e) ochrony praw, własności albo bezpieczeństwa osobistego Spółki, Użytkownika, innych użytkowników i osób postronnych albo (f) łączenia Konta Użytkownika z Usługami podmiotów zewnętrznych w sposób określony w niniejszej Umowie. 

c. Prywatność. Ochrona prywatności Użytkowników jest dla nas ważna. Korzystając z Usług, użytkownik wyraża zgodę na to, że Spółka może gromadzić, przechowywać, wykorzystywać i ujawniać dane osobowe Użytkownika gromadzone w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Usług w sposób zgodny z naszą Informacją o ochronie prywatności, która zostaje włączona w zakres niniejszego Regulaminu poprzez odniesienie. Proszę uważnie zapoznać się z naszą Informacją o ochronie prywatności, aby dowiedzieć się więcej na temat gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych Użytkownika. 

d. Odpowiedzialność za kopie zapasowe. Odpowiedzialność za regularne wykonywanie kopii zapasowych Danych Użytkownika i podjęcie stosownych kroków w celu zabezpieczenia i zapewnienia integralności Danych Użytkownika spoczywa na Użytkowniku. 

e. Zgoda na otrzymywanie wiadomości. Podając nam numer telefonu (w tym numer telefonu bezprzewodowego/komórkowego) lub adres e-mail, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie telefonów lub wiadomości tekstowych od Spółki na ten numer lub wiadomości e-mail od Spółki do celów standardowej działalności biznesowej (w tym weryfikacji tożsamości). Użytkownik zgadza się również na otrzymywanie wiadomości tekstowych od Spółki na ten numer lub wiadomości e-mail w celach transakcyjnych, marketingowych lub innych.

19.
Ograniczenie odpowiedzialności.

a. Ograniczenie odpowiedzialności. W PEŁNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA, W ŻADNYM PRZYPADKU, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI W PRZYPADKU ZANIEDBANIA (A) SPÓŁKA ANI JEJ JEDNOSTKI STOWARZYSZONE, WYKONAWCY, PRACOWNICY, PEŁNOMOCNICY ANI PARTNERZY ZEWNĘTRZNI, LICENCJOBIORCY ANI DOSTAWCY NIE BĘDĄ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU ŻADNYCH SZKÓD SPECJALNYCH, POŚREDNICH, UBOCZNYCH, NASTĘPCZYCH, ODSZKODOWAŃ RETORSYJNYCH, WYNIKAJĄCYCH Z POLEGANIA NA ZAWARTEJ UMOWIE ALBO PREWENCYJNYCH (W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI STRAT ALBO ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UTRATY DANYCH, UTRATY PRZYCHODÓW, SPODZIEWANYCH ZYSKÓW ALBO UTRATY MOŻLIWOŚCI BIZNESOWYCH) WYNIKAJĄCYCH Z KORZYSTANIA ALBO BRAKU MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z JAKICHKOLWIEK USŁUG ALBO INFORMACJI BĄDŹ MATERIAŁÓW W NICH ZAWARTYCH ALBO INNYCH KONTAKTÓW ZE SPÓŁKĄ, NAWET JEŻELI POINFORMOWANO SPÓŁKĘ ALBO UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA SPÓŁKI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TEGO RODZAJU SZKÓD ALBO (B) CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPÓŁKI ALBO JEJ JEDNOSTEK STOWARZYSZONYCH, WYKONAWCÓW, PRACOWNIKÓW, PEŁNOMOCNIKÓW ALBO PARTNERÓW ZEWNĘTRZNYCH, LICENCJODAWCÓW ALBO DOSTAWCÓW WZGLĘDEM UŻYTKOWNIKA Z TYTUŁU WSZELKICH SZKÓD, STRAT I PODSTAW POWÓDZTWA WYNIKAJĄCYCH Z NINIEJSZEGO REGULAMINU KORZYSTANIA ALBO DOSTĘPU DO USŁUG BĄDŹ KORZYSTANIA Z NICH, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI INTERAKCJE Z INNYMI UŻYTKOWNIKAMI (UMOWNA, DELIKTOWA, W TYM ZANIEDBANIE, GWARANCYJNA ALBO INNA) NIE BĘDZIE PRZEKRACZAĆ 100 USD (STU DOLARÓW AMERYKAŃSKICH). Obowiązujące przepisy prawa mogą nie dopuszczać ograniczenia gwarancji dorozumianych ani ograniczenia albo wyłączenia odpowiedzialności albo szkód ubocznych czy też następczych, zatem powyższe ograniczenie albo wyłączenie może nie dotyczyć użytkownika. Użytkownikowi mogą przysługiwać dodatkowe prawa na mocy obowiązujących przepisów prawa. W takich przypadkach odpowiedzialność Spółki będzie ograniczona w maksymalnym zakresie dopuszczalnym na mocy obowiązujących przepisów prawa.

20.
Zakres odpowiedzialności.

a. Odpowiedzialność Użytkownika. Użytkownik ponosi odpowiedzialność i zobowiązuje się zwolnić Spółkę i jej jednostki zależne, jednostki stowarzyszone, pełnomocników, kierowników i ich odpowiednich pracowników, wykonawców, pełnomocników, członków organów i członków zarządu z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń, szkód, obowiązków, strat, zobowiązań, kosztów albo zadłużenia oraz wydatków (w tym w szczególności kosztów obsługi prawnej) wynikających z: (a) działania i zaniechania Użytkownika dotyczących korzystania z Usług i dostępu do nich; (b) naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu korzystania albo jakiegokolwiek mającego ewentualnie zastosowanie przepisu prawa Stanów Zjednoczonych albo innego kraju albo (c) działań i zaniechań w związku z korzystaniem z jakichkolwiek Usług zewnętrznych. Spółka będzie mieć prawo do sprawowania kontroli nad odpieraniem wspomnianych roszczeń, zarzutów albo pozwów, zawarciem ugody, dostosowaniem albo kompromisem za pośrednictwem wybranego przez Spółkę pełnomocnika. Spółka dołoży uzasadnionych starań, by powiadomić Użytkownika o wszelkich tego rodzaju roszczeniach, zarzutach albo pozwach po powzięciu o nich wiedzy.  

b. Odpowiedzialność Spółki. Ponosimy odpowiedzialność i zobowiązujemy się zwolnić Użytkownika z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń, szkód, zobowiązań, strat, kosztów albo zadłużenia i wydatków (w tym w szczególności kosztów obsługi prawnej) zgłaszanych przez osobę trzecią przeciwko Użytkownikowi z zarzutem, że korzystanie przez Użytkownika z Usług narusza albo powoduje przywłaszczenie jakichkolwiek praw wynikających z patentu amerykańskiego, praw autorskich, znaków towarowych albo tajemnic handlowych w okresie obowiązywania niniejszej Umowy („zwanych dalej „Roszczeniem dot. WI”). Na mocy niniejszego ustępu nie ponosimy odpowiedzialności za żadne naruszenia ani przywłaszczenia w zakresie, w jakim wynika to z następujących sytuacji albo jest na nich oparte (a) korzystanie przez Użytkownika z Usług w połączeniu z innymi produktami albo usługami, jeżeli tego rodzaju naruszenie albo przywłaszczenie nie miałoby miejsca, gdyby nie to połączenie; (b) udostępnianie Usług w celu zachowania zgodności z projektami, wymogami albo specyfikacjami wymaganymi przez albo zapewnianymi przez Klienta, jeżeli zarzucane naruszenie albo przywłaszczenie nie miałoby miejsca, gdyby nie te projekty, wymogi albo specyfikacje; (c) korzystanie z Usług do celów nieprzewidzianych w niniejszym Regulaminie korzystania; (d) korzystanie z Usług w sposób niezgodny z naszymi instrukcjami, jeżeli naruszenie albo przywłaszczenie nie miałoby miejsca w przeciwnym razie albo (e) jakakolwiek modyfikacja Usług przez Użytkownika, która nie została wprowadzona przez nas albo nie została zatwierdzona przez nas na piśmie, jeżeli wspomniane naruszenie albo przywłaszczenie nie miałoby miejsca, gdyby nie wspomniana modyfikacja. 

c. Zakres odpowiedzialności Klienta. Celem uniknięcia wątpliwości Klient nie jest zaangażowany w udostępnianie Usług. Użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że Klient nie ponosi odpowiedzialności za Usługi udostępniane Użytkownikowi.

21.
Obowiązujące przepisy prawa, arbitraż i zrzeczenie się prawa do pozwu zbiorowego/rozprawy z udziałem ławy przysięgłych.

a. Prawo właściwe. Niniejszy Regulamin korzystania podlega wewnętrznemu prawu materialnemu stanu Kalifornia z wyłączeniem zawartych w nim norm kolizyjnych. Niezależnie od powyższego, każdorazowe postępowanie arbitrażowe prowadzone w związku z niniejszym Regulaminem korzystania podlegać będzie przepisom Federalnej ustawy o postępowaniu arbitrażowym (9 U.S.C. §§ 1-16). Wyraźnie wyłącza się niniejszym stosowanie przepisów Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods). Użytkownik i Spółka ustalają, że sądy federalne albo stanowe w San Francisco w Kalifornii będą miały właściwość rzeczową, właściwość miejscową i będą najdogodniejszym forum dla wszelkich roszczeń, powództw oraz postępowań wszelkiego rodzaju związanych z Usługami albo niniejszym Regulaminem korzystania, które nie zostały skierowane pod arbitraż.  Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że San Francisco w Kalifornii stanowić będzie odpowiednie forum dla wnoszenia wszelkich środków odwoławczych od orzeczeń arbitrażowych albo dla postępowania sądowego, jeżeli arbitraż opisany poniżej okaże się niewykonalny, jak i dla wszelkich powództw o zabezpieczenie roszczeń albo zastosowanie innych środków przysługujących na mocy zasad słuszności.

b. Arbitraż. Prosimy uważnie przeczytać niniejszy ustęp, ponieważ narzuca on stronom skorzystanie z arbitrażu w przypadku sporów i ogranicza liczbę sposobów, na które użytkownik może dochodzić odszkodowania ze strony Spółki. W przypadku wszelkich sporów ze Spółką, Użytkownik zobowiązuje się najpierw skontaktować się ze Spółką pod adresem legal@joinmodernhealth.com i podjąć próbę nieformalnego rozwiązania sporu ze Spółką. W mało prawdopodobnym przypadku, gdy Spółce nie uda się rozstrzygnąć sporu z Użytkownikiem po upływie 60 (sześćdziesięciu) dni, każda ze Stron zobowiązuje się rozstrzygnąć wszelkie roszczenia, spory albo kwestie sporne (z wyjątkiem wszelkich wniosków o zabezpieczenie roszczeń albo inne zadośćuczynienie na mocy zasad słuszności, zgodnie z poniższymi postanowieniami) wynikające na skutek albo w związku z niniejszym Regulaminem korzystania, naruszeniem albo domniemanym naruszeniem niniejszego Regulaminu korzystania (zwane dalej łącznie „Roszczeniami”) na drodze wiążącego arbitrażu według zasad JAMS, zgodnie z Nieobowiązkowymi Procedurami Przyspieszonego Arbitrażu obowiązującymi w JAMS w danym momencie, oprócz przypadków określonych w niniejszym Regulaminie korzystania. Z JAMS można się skontaktować pod adresem www.jamsadr.com. Postępowanie arbitrażowe będzie prowadzone w San Francisco w stanie Kalifornia, o ile Użytkownik i Spółka nie uzgodnią inaczej. Strony uzgadniają, że arbitraż będzie traktowany jako poufny oraz że istnienie postępowania i jego elementy (w tym w szczególności wszelkie pisma procesowe, streszczenia sprawy albo inne dokumenty przedłożone bądź wymienione oraz wszelkie zeznania albo inne ustne oświadczenia i orzeczenia) nie zostaną ujawnione poza postępowaniem arbitrażowym, z wyjątkiem przypadków, w których może to być prawnie wymagane w postępowaniu sądowym dotyczącym arbitrażu albo na mocy obowiązujących zasad i przepisów dotyczących ujawniania informacji wydawanych przez organy regulacyjne ds. papierów wartościowych albo inne agencje rządowe. Jeśli Użytkownik wykaże, że koszty postępowania arbitrażowego będą zbyt wysokie w porównaniu z kosztami postępowania sądowego, Spółka pokryje taką część kosztów administracyjnych i honorariów arbitra wymaganych do przeprowadzenia postępowania arbitrażowego, jaką arbiter uzna za konieczną, aby koszty postępowania arbitrażowego nie były zbyt wysokie. W orzeczeniu końcowym arbiter może rozdzielić między strony koszty arbitrażu i wynagrodzenie arbitra w kwotach, jakie arbiter uzna za stosowne. Każde rozstrzygnięcie podjęte przez arbitra może zostać zatwierdzone przez dowolny sąd właściwy. Niniejszy zapis na sąd polubowny nie wyklucza wniesienia sprawy przez Użytkownika albo Spółkę do sądu federalnego, stanowego albo miejscowej agencji rządowej. Użytkownik i Spółka również mają prawo wnosić odpowiednie roszczenia do sądu ds. drobnych roszczeń. Ponadto Użytkownik i Spółka zachowują prawo do złożenia wniosku do dowolnego sądu właściwego o wydanie zabezpieczenia tymczasowego, w tym o zabezpieczenie roszczeń do czasu przeprowadzenia postępowania arbitrażowego albo o wydanie wstępnego nakazu sądowego, a wszelkie takie wnioski nie będą uznawane za niezgodne z niniejszym Regulaminem korzystania ani za zrzeczenie się prawa do skierowania sporów na drogę arbitrażu zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. Żadne postanowienie niniejszego ustępu nie zostanie uznane za uniemożliwiające Spółce występowania do sądów o zabezpieczenie roszczeń w drodze nakazu albo zadośćuczynienie na mocy zasad słuszności, wedle konieczności, w celu zapobiegnięcia faktycznym bądź grożącym uchybieniom, przywłaszczeniom albo naruszeniom bezpieczeństwa danych, własności intelektualnej albo innych praw własności Spółki.

c. Zrzeczenie się prawa do pozwu zbiorowego/rozprawy z udziałem ławy przysięgłych. W odniesieniu do wszystkich osób i podmiotów, niezależnie od tego, czy uzyskały dostęp albo korzystały z Usług do celów osobistych, komercyjnych albo innych, wszelkie roszczenia muszą zostać złożone samodzielnie przez stronę, a nie w charakterze powoda indywidualnego albo powoda w ramach pozwu zbiorowego, postępowania z udziałem oskarżyciela prywatnego występującego w charakterze prokuratora generalnego albo innego rodzaju postępowania zbiorowego. Takie zrzeczenie się uprawnień ma zastosowanie do arbitrażu grupowego i jeżeli Spółka nie uzgodni inaczej, arbiter nie może konsolidować roszczeń więcej niż jednej osoby. Przyjmując niniejszy Regulamin korzystania Użytkownik potwierdza, że poprzez przyjęcie jego warunków Użytkownik i Spółka zrzekają się prawa do rozprawy z udziałem ławy przysięgłych lub uczestnictwa w pozwie zbiorowym, powództwie zbiorowym, postępowaniu z udziałem oskarżyciela prywatnego występującego w charakterze prokuratora generalnego lub innego rodzaju postępowania zbiorowego.d.

d. Możliwość dochodzenia postanowień. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszego ustępu zostanie uznane za nieważne albo niewykonalne, wówczas to konkretne postanowienie nie będzie obowiązywać i zostanie usunięte, ale pozostałe postanowienia tego ustępu pozostaną w pełni w mocy. Żadne zrzeczenie się jakiegokolwiek postanowienia niniejszego ustępu nie będzie skuteczne ani wykonalne, chyba że zostanie zarejestrowane na piśmie z podpisem strony zrzekającej się wspomnianego prawa albo wymogu. Zrzeczenie się nie będzie powodowało zrzeczenia się żadnej innej części niniejszego Regulaminu korzystania ani nie będzie miało na niego wpływu. Niniejszy ustęp pozostanie w mocy po rozwiązaniu współpracy ze Spółką.e.

e. NINIEJSZY USTĘP OGRANICZA OKREŚLONE PRAWA, W TYM PRAWO DO WNIESIENIA SPRAWY DO SĄDU, PRAWO DO PROCESU Z UDZIAŁEM ŁAWY PRZYSIĘGŁYCH, PRAWO DO UDZIAŁU W JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU POZWIE ZBIOROWYM ALBO POWÓDZTWIE ZBIOROWYM, PRAWO DO UDZIAŁU W ANALIZACH, Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW PRZEWIDZIANYCH W ZASADACH ARBITRAŻU JAMS (JAMS RULES) ORAZ PRAWO DO SKORZYSTANIA Z OKREŚLONYCH ŚRODKÓW PRAWNYCH I FORM ZADOŚĆUCZYNIENIA. W PRZYPADKU ARBITRAŻU MOŻE RÓWNIEŻ NIE BYĆ MOŻLIWOŚCI SKORZYSTANIA Z INNYCH PRAW, KTÓRE PRZYSŁUGIWAŁYBY UŻYTKOWNIKOWI ALBO SPÓŁCE W PRZYPADKU SKIEROWANIA SPRAWY DO SĄDU.

22.
Postanowienia dodatkowe.

a. Zawiadomienia i modyfikacje. Spółka może przekazywać Użytkownikowi zawiadomienia, w tym dotyczące zmian wprowadzanych do regulaminu Spółki, pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną albo zamieszczając je w Usłudze. Powiadomienie uznaje się za doręczone po upływie dwudziestu czterech godzin od wysłania wiadomości e-mail, chyba że Spółka została powiadomiona, że adres e-mail jest nieprawidłowy. Możemy również wysłać informację prawną pocztą na adres korespondencyjny, jeżeli został podany za pośrednictwem Usług. W takich przypadkach zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie trzech dni od pierwotnej daty nadania. Zawiadomienie zamieszczone w Usługach uznaje się za doręczone po upływie 5 (pięciu) dni od pierwotnej daty zamieszczenia. Spółka zastrzega sobie prawo do ustalenia formy i środków dostarczania powiadomień dla Użytkowników, z zastrzeżeniem, że Użytkownik może zrezygnować z określonych powiadomień w sposób opisany w niniejszym Regulaminie korzystania. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za automatyczne filtrowanie, które Użytkownik albo jego operator sieci może zastosować w stosunku do powiadomień e-mail wysyłanych przez nas na adresy e-mail podawane nam przez Użytkownika.

b. Zrzeczenie się praw. Niewykonanie albo niedochodzenie przez Spółkę wykonania należnych jej praw albo postanowień niniejszego Regulaminu korzystania nie oznacza zrzeczenia się ich przez Spółkę. Pod rygorem nieważności odstąpienie od któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu korzystania wymaga formy pisemnej z podpisem Spółki.

c. Rozdzielność postanowień. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu korzystania, Umowy z klientem albo Wytycznych zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne albo z jakiegokolwiek powodu niewykonalne, wówczas postanowienie to zostanie ograniczone albo usunięte z niniejszego Regulaminu korzystania w minimalnym koniecznym zakresie i nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

d. Cesja. Niniejszy Regulamin oraz wszelkie prawa i licencje udzielone na jego mocy nie mogą zostać przeniesione ani scedowane przez Użytkownika, ale mogą zostać scedowane przez Spółkę bez ograniczeń.

e. Pozostawanie postanowień w mocy. Po wypowiedzeniu niniejszego Regulaminu korzystania wszelkie postanowienia, które ze swej istoty albo poprzez wyraźne ich brzmienie mają pozostawać w mocy, pozostaną w mocy po takim wypowiedzeniu bądź ustaniu obowiązywania, w tym w szczególności postanowienia ustępów od 6 do 8, 11, 13, 16, 17, 18 i od 19 do 22.

f. Wybór języka.  Niniejszy Regulamin i dokumenty jego dotyczące zostały sporządzone w języku angielskim.  Tekst w języku angielskim i jego zastosowanie w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej albo w innym miejscu (jeśli jest dostępny w języku angielskim) stanowi podstawę interpretacji niniejszego Regulaminu korzystania oraz wszelkich innych pism wymienianych pomiędzy stronami niniejszego dokumentu, nawet jeśli niniejszy Regulamin korzystania został przetłumaczony na inny język.  Wszelkie powiadomienia wystosowywane na mocy lub w związku z niniejszym Regulaminem korzystania będą sporządzane w języku angielskim. Każda ze Stron przyjmuje i potwierdza, że w pełni rozumie wszystkie warunki i konsekwencje niniejszego Regulaminu korzystania i że miała możliwość skonsultowania się z wybranym przez siebie prawnikiem w sprawie niniejszego Regulaminu korzystania. W przypadku rozbieżności pomiędzy tekstem angielskim niniejszego Regulaminu korzystania a tłumaczeniem niniejszego Regulaminu korzystania znaczenie nadrzędne ma angielska wersja językowa niniejszego Regulaminu korzystania.g. Nagłówki. Nagłówki w niniejszym dokumencie służą wyłącznie wygodzie, nie stanowią części niniejszego Regulaminu korzystania i nie powinny być uważane za ograniczające ani wpływające na jakiekolwiek postanowienia niniejszego dokumentu.

h. Całość umowy. Niniejszy Regulamin korzystania, włącznie z porozumieniami włączonymi przez odniesienie, stanowi całość porozumienia pomiędzy Użytkownikiem a Spółką w odniesieniu do przedmiotu Umowy i nie może być modyfikowany w innej formie niż pisemnej, podpisanej przez obie strony, ani w drodze zmiany przez Spółkę jak określono w niniejszym Regulaminie korzystania.

i. Roszczenia. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie powództwa wynikające ze świadczenia albo związane ze świadczeniem Usługi muszą zostać wniesione w ciągu 1 (jednego) roku od wystąpienia podstawy powództwa. W przeciwnym razie podstawa powództwa trwale ulegnie przedawnieniu.

j. Ujawnienia. Usługi świadczone są przez Modern Life Inc. z siedzibą pod adresem 650 California Street, Floor 7, Office 07-128, San Francisco, CA 94108, z adresem email: help@modernhealth.com. Jeżeli Użytkownik mieszka w Kalifornii, (a) Użytkownik może otrzymać te same informacje pocztą po wysłaniu na powyższy adres mailowy swojego adresu oraz prośby o przesłanie tych informacji oraz (b) zgodnie z przepisami §1789.3  Kalifornijskiego Kodeksu Cywilnego użytkownik może złożyć skargę do Wydziału ds. skarg w Dziale obsługi interesantów kalifornijskiego Departamentu ds. konsumentów, kontaktując się z nim na piśmie pod adresem Consumer Information Division, 1625 North Market Blvd., Suite N112 Sacramento, CA 95834 albo telefonicznie pod numerem (800) 952-5210 albo (916) 445-1254.

Dodatek do Regulaminu korzystania Modern Health Postanowienia dotyczące konkretnych regionów

Poniższe postanowienia mogą mieć zastosowanie do Użytkownika zależnie od miejsca korzystania z Usług.

KANADA:
1.
Stosowanie Ustawy o ochronie konsumentów

Usługa przeznaczona jest dla firm, korporacji i organizacji, do wykorzystania na rzecz Użytkownika jako jednego z ich pracowników bądź osób będących na ich utrzymaniu, wyłącznie do celów profesjonalnych i nie do celów konsumenckich. W związku z tym Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że będzie korzystać z Usługi wyłącznie w celach związanych ze swoim zatrudnieniem. Niezależnie od ewentualnych odmiennych postanowień niniejszego Regulaminu korzystania oraz w maksymalnym stopniu dopuszczalnym na mocy przepisów prawa, Użytkownik przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że przepisy o ochronie konsumenta nie mają zastosowania. W sytuacji jednak, w której przepisy o ochronie konsumenta miałyby zastosowanie i nie można ich zgodnie z prawem wyłączyć, żadne z postanowień niniejszego Regulaminu korzystania nie ogranicza, nie wyłącza ani nie modyfikuje żadnych gwarancji, środków prawnych ani praw Użytkownika, a zobowiązania Spółki będą ograniczone (wedle uznania Spółki) do wymiany, naprawy albo ponownego wyświadczenia Usługi albo proporcjonalnego zwrotu na rzecz Konsumenta (zgodnie z definicją podaną poniżej) przedpłaconych opłat subskrypcji, jeżeli ma zastosowanie, pokrywających pozostały okres.

2.

Ustęp 18.d nie ma zastosowania, a zastosowanie ma co następuje: „Odpowiedzialność za kopie zapasowe. Odpowiedzialność za regularne wykonywanie kopii zapasowych Danych Użytkownika spoczywa na Użytkowniku.

3.

Poniższe należy umieścić na końcu ustępu 18.e:  „Dla celów niniejszego ustępu 18.e rozumie się, że Użytkownik zawsze może wyłączyć tego rodzaju komunikację poprzez łącze zawarte w takiej komunikacji albo zarządzając ustawieniami Konta Użytkownika.”

4.

Poniższy fragment ustępu 21.a nie będzie miał zastosowania: „Użytkownik i Spółka ustalają, że sądy federalne albo stanowe w San Francisco w Kalifornii będą miały właściwość rzeczową, właściwość miejscową i będą najdogodniejszym forum dla wszelkich roszczeń, powództw oraz postępowań wszelkiego rodzaju związanych z Usługami albo niniejszym Regulaminem korzystania, które nie zostały skierowane pod arbitraż.  Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że San Francisco w Kalifornii stanowić będzie odpowiednie forum dla wnoszenia wszelkich środków odwoławczych od orzeczeń arbitrażowych albo dla postępowania sądowego, jeżeli arbitraż opisany poniżej okaże się niewykonalny, jak i dla wszelkich powództw o zabezpieczenie roszczeń albo zastosowanie innych środków przysługujących na mocy zasad słuszności.

5.

Poniższe należy umieścić na końcu ustępu 21.b: „Niezależnie od postanowień stanowiących inaczej, każdorazowe postępowanie arbitrażowe przeprowadzone na mocy niniejszego Regulaminu korzystania może na żądanie Użytkownika być prowadzone wirtualnie

6.

Ustępy 21.c, 21.e oraz 22.i nie będą miały zastosowania.

FRANCJA:
1.

Ustęp 1 usunięto w całości i zastąpiono poniższym:
Usługi. Użytkownicy uzyskują dostęp do Usług Spółki na podstawie niniejszego Regulaminu korzystania i zgodnie z jego postanowieniami. W celu zapewnienia wyższego komfortu Użytkownika Usługi są cały czas rozwijane. Dlatego też Spółka zastrzega sobie prawo do modyfikowania albo zakończenia pewnych części, aspektów albo funkcjonalności Usług, w dowolnym momencie, w tym prawo do zakończenia wyświetlania wszelkich Danych Użytkownika; pod warunkiem, że Spółka zachowa zgodność ze stosowną Umową z klientem (zgodnie z poniższą definicją). Użytkownik zostanie powiadomiony o wszelkich istotnych zmianach w Usługach i może przestać korzystać z Usług, jeśli nie zgadza się z takimi zmianami.

2.

Ustęp 5.b usunięto w całości i zastąpiono poniższym:
Spółka może usunąć Konto Użytkownika (zgodnie z poniższą definicją; albo wszelkie części, aspekty albo funkcjonalności Usług) lub uniemożliwić dostęp do Usług albo korzystanie z Usług (wszelkich ich części, aspektów albo funkcjonalności) w przypadku istotnego naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu korzystania albo naruszenia obowiązujących przepisów prawa, uprzednio wysyłając żądanie zaprzestania naruszenia, w tym w szczególności w sytuacji, kiedy przypuszcza, że Użytkownik poniżej 18. roku życia nie otrzymał zgody rodzica. Naruszenia postanowień ustępów 5, 6, i 7 uznaje się za istotne naruszenia. Użytkownik zgadza się, że Spółka nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika ani żadnych osób trzecich za takie usunięcie. Dodatkowo Spółka zastrzega prawo do usunięcia wszelkich treści albo informacji zamieszczonych przez Użytkownika w ramach Usług bez uprzedniego powiadomienia, jeżeli naruszają one niniejszy Regulamin korzystania.

3.

Ustęp 16.b usunięto w całości i zastąpiono poniższym:
b.
Treści Użytkownika.  Na potrzeby niniejszego Regulaminu korzystania „Treści Użytkownika” oznaczają wszelkie teksty, obrazy, zdjęcia, materiały audio oraz wideo, dane lokalizacji oraz wszelkie inne formy danych albo komunikacji, z wyłączeniem Danych Użytkownika, zamieszczane albo przesyłane przez Użytkownika poprzez Usługi albo w związku z nimi, które Użytkownik wyświetla publicznie albo w ramach Usług grupie osób innych niż pracownicy Spółki, jej wykonawcy albo Usługodawcy. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że jest właścicielem i kontroluje wszelkie prawa do Treści Użytkownika oraz niniejszym nieodwołalnie nadaje nam, na czas ochrony Treści Użytkownika zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ochrony własności intelektualnej, globalne, niewyłączne, nieobciążone tantiemami, zbywalne, podlegające dalszemu licencjonowaniu, przenoszalne prawa do korzystania z Treści Użytkownika do wszelki celów zgodnych z prawem. Przez „korzystanie” mamy na myśli korzystanie z Treści Użytkownika, kopiowanie ich, publiczne wykonywanie oraz wyświetlanie, powielanie, rozpowszechnianie, modyfikowanie, tłumaczenie, usuwanie, analizowanie, komercjalizowanie oraz przygotowanie dzieł zależnych na podstawie Treści Użytkownika. Nie jesteśmy i nie będziemy w żaden sposób zobowiązani, o ile nie wynika to w sposób wyraźny z niniejszego Regulaminu korzystania albo innych naszych polityk, (i) do zachowania poufności Treści Użytkownika; (ii) do zapłaty Użytkownikowi wynagrodzenia z tytułu Treści Użytkownika; (iii) do wskazywania Użytkownika jako autora Treści Użytkownika czy przyznania, że Użytkownik jest ich autorem ani (iv) do reagowania na Treści Użytkownika.

4.

Ustęp 19.a usunięto w całości i zastąpiono poniższym:
a. Ograniczenie odpowiedzialności. W maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy prawa, w żadnych okolicznościach Spółka nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenia wynikające z siły wyższej, zgodnie z definicją zamieszczoną w art. 1218 francuskiego kodeksu cywilnego, ani za starty poniesione przez Użytkownika w wyniku naruszenia niniejszego Regulaminu korzystania przez Użytkownika (w tym wykorzystaniem Usług stanowiącym nadużycie).

5.

Ustęp 20.a usunięto w całości i zastąpiono poniższym:
a. Odpowiedzialność Użytkownika. Użytkownik ponosi odpowiedzialność i zobowiązuje się zwolnić Spółkę i jej jednostki zależne, jednostki stowarzyszone, pełnomocników, kierowników i ich odpowiednich pracowników, wykonawców, pełnomocników, członków organów i członków zarządu z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń, szkód, obowiązków, strat, zobowiązań, kosztów albo zadłużenia oraz wydatków (w tym w szczególności kosztów obsługi prawnej) wynikających z: (a) niewłaściwego wykorzystania Usług albo nieuprawnionego dostępu do Usług, stanowiącego naruszenie niniejszego Regulaminu korzystania; (b) naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu korzystania albo jakiegokolwiek mającego ewentualnie zastosowanie przepisu prawa Stanów Zjednoczonych albo innego kraju albo (c) działań i zaniechań w związku z nadużyciem jakichkolwiek Usług zewnętrznych. Spółka będzie mieć prawo do sprawowania kontroli nad odpieraniem wspomnianych roszczeń, zarzutów albo pozwów, zawarciem ugody, dostosowaniem albo kompromisem za pośrednictwem wybranego przez Spółkę pełnomocnika. Spółka dołoży uzasadnionych starań, by powiadomić Użytkownika o wszelkich tego rodzaju roszczeniach, zarzutach albo pozwach po powzięciu o nich wiedzy.  

6.

Ustęp 21 usunięto w całości i zastąpiono poniższym:
a. Prawo właściwe i właściwość sądu. Niniejszy Regulamin korzystania podlega prawu materialnemu stanu Kalifornia.  Oznacza to, że dostęp oraz korzystanie z niniejszej witryny albo Usług przez Użytkownika oraz wszelkie spory albo roszczenia wynikające z powyższych albo w związku z nimi (w tym spory i roszczenia pozaumowne) podlegają prawu materialnemu stanu Kalifornia. Użytkownik może wszcząć postępowanie w odniesieniu do niniejszego Regulaminu korzystania przed właściwymi sądami stanu Kalifornia.  Jednakże jako konsument francuski, Użytkownik może wszcząć postępowanie prawne w odniesieniu do niniejszego Regulaminu korzystania przed sądami stanu Kalifornia albo przed sądami francuskimi.Jeżeli przekierujemy niniejszą witrynę do Francji oraz udostępnimy Usługi we Francji, konsumenci mieszkający we Francji będą objęci wszelkimi bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa francuskiego.  Żadna część niniejszego Regulaminu korzystania nie wpływa na prawo Użytkownika jako konsumenta do polegania na takich bezwzględnie obowiązujących przepisach francuskiego prawa. 

b. Arbitraż. Wszelkie postanowienia dotyczące arbitrażu zawarte w niniejszym Regulaminie korzystania nie będą wiążące. 

c. Możliwość dochodzenia postanowień. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszego ustępu zostanie uznane za nieważne albo niewykonalne, wówczas to konkretne postanowienie nie będzie obowiązywać i zostanie usunięte, ale pozostałe postanowienia tego ustępu pozostaną w pełni w mocy. Żadne zrzeczenie się jakiegokolwiek postanowienia niniejszego ustępu nie będzie skuteczne ani wykonalne, chyba że zostanie zarejestrowane na piśmie z podpisem strony zrzekającej się wspomnianego prawa albo wymogu. Zrzeczenie się nie będzie powodowało zrzeczenia się żadnej innej części niniejszego Regulaminu korzystania ani nie będzie miało na niego wpływu. Niniejszy ustęp pozostanie w mocy po rozwiązaniu współpracy ze Spółką. 

d. Mediacja. Jeśli Użytkownik chce uzyskać więcej informacji na temat rozwiązywania sporów on-line, proszę kliknąć łącze do witryny internetowej Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Łącze to zostało podane zgodnie z wymogami rozporządzenia (UE) nr 524/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady wyłącznie do celów informacyjnych.  Nie mamy obowiązku uczestniczyć w rozstrzyganiu sporów online.

7.

Ustęp 22.f usunięto w całości.

8.

Ustęp 22.i usunięto w całości.

REPUBLIKA KOREI:
1.

Bez uszczerbku dla postanowień ustępu 5, jeżeli czasowo albo trwale zawiesimy albo usuniemy konto Użytkownika albo Usługę albo usuniemy jakiekolwiek treści albo informacje zamieszczone przez Użytkownika w Usługach, powiadomimy o tym Użytkownika indywidualne z uzasadnionym wyprzedzeniem. Jednakże w sytuacji, w której indywidualne powiadomienie jest zabronione na gruncie przepisów prawa; uznaje się na podstawie uzasadnionych przesłanek, że powoduje szkody dla użytkowników, podmiotów zewnętrznych albo nas naszych jednostek stowarzyszonych (tj. powiadomienie narusza prawo i przepisy albo nakaz organów regulacyjnych, jeżeli wpływa negatywnie na prowadzone postępowanie wyjaśniające, jeżeli szkodzi bezpieczeństwu naszych Usług itd.) albo nie można go od nas wymagać na podstawie uzasadnionych przesłanek z powodu nieprzewidzianego charakteru wydarzenia, które powoduje permanentne zakończenia albo czasowe zawieszenie świadczenia Usługi, powiadomienie może nie zostać wysłane.

2.

W Ustępach 5.a oraz 5.b, wszelkie odniesienia do wieku „18” lat zmienia się na „19” lat.

3.

Bez uszczerbku dla postanowień ustępu 10, w Korei nie będą wystawiane skierowania na świadczenia medyczne.

4.

Bez uszczerbku dla postanowień ustępu 12, w sytuacji, w której niniejszy Regulamin korzystania zostanie zmieniony, powiadomimy Użytkownika o dacie wejścia w życie i powodach wprowadzenia zmian poprzez powiadomienie zamieszczone w Usługach przed dniem wejścia zmian w życie, jednakże w sytuacji wprowadzenia zmian istotnych albo niekorzystnych dla Użytkownika dołożymy uzasadnionych starań w celu przekazania Użytkownikowi indywidualnego powiadomienia, a nowy Regulamin korzystania wejdzie w życie nie wcześniej niż 30 dni po takim powiadomieniu. Jednakże w sytuacji, w której indywidualne powiadomienie jest zabronione na gruncie przepisów prawa; uznaje się na podstawie uzasadnionych przesłanek, że powoduje szkody dla użytkowników, podmiotów zewnętrznych albo nas naszych jednostek stowarzyszonych (tj. powiadomienie narusza obowiązujące prawo i przepisy albo nakaz organów regulacyjnych, jeżeli wpływa negatywnie na prowadzone postępowanie wyjaśniające, jeżeli szkodzi bezpieczeństwu naszych Usług itd.) albo nie można go od nas wymagać na podstawie uzasadnionych przesłanek z powodu nieprzewidzianego charakteru wydarzenia, które powoduje permanentne zakończenia albo czasowe zawieszenie świadczenia Usługi, powiadomienie może nie zostać wysłane. Wszelkie zmiany dotyczące nowych funkcji Usług, które są korzystne dla Użytkownika albo dopuszczalne z przyczyn prawnych, mogą wejść w życie ze skutkiem natychmiastowym. Jeżeli Użytkownik nie wyrazi wyraźnego sprzeciwu względem zmian w Regulaminie korzystania pomimo powiadomienia o tym, że niezgłoszenie sprzeciwu w terminie wymienionym powyżej będzie traktowane jak przyjęcie zmian, uznane zostanie, że zgodził się na obowiązywanie nowego Regulaminu korzystania.

5.

Bez uszczerbku dla postanowień ustępów 18.a oraz 18.e, komunikacja marketingowa Spółki i Usługodawcy (Usługodawców) będzie wysyłana do Użytkownika po otrzymaniu wyraźnej zgody na otrzymywanie tego rodzaju komunikacji.

6.

Poniższe należy umieścić na końcu ustępu 21.a: „Bez uszczerbku dla ewentualnych odmiennych postanowień, jeżeli Użytkownik mieszka w Republice Korei („Korea”), nie zostanie pozbawiony ochrony wynikającej z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa Korei.”

7.

Poniższe należy umieścić na końcu ustępu 21.b: „Bez uszczerbku dla ewentualnych odmiennych postanowień, Roszczenia mogą zostać rozstrzygnięte decyzją sądu koreańskiego właściwego względem Roszczenia na podstawie przepisów koreańskiego kodeksu postępowania cywilnego.”

8.

Bez uszczerbku dla postanowień ustępu 22.d, Użytkownik może nie wyrazić brak zgody na cesję praw i licencji Spółki.

9.

Ustęp 22.i usunięto w całości i zastąpiono poniższym:
i. Roszczenia. W maksymalnym zakresie dopuszczalnym na mocy obowiązujących przepisów prawa Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie powództwa wynikające ze świadczenia albo związane ze świadczeniem Usługi muszą zostać wniesione w ciągu 1 (jednego) roku od wystąpienia podstawy powództwa. W przeciwnym razie podstawa powództwa trwale ulegnie przedawnieniu.

MEKSYK:
1.

W ustępie 2 wprowadzono następujące doprecyzowanie postanowień: „Usługodawcy zobowiązani są przez Modern Health do posiadania odnośnych uprawnień zawodowych zgodnie z obowiązującym prawem w Meksyku.”

2.

Ustęp 16.b, jako że stosuje się do Treści Użytkownika, będzie miał zastosowanie w zakresie dozwolonym przepisami prawa Meksyku.

3.

Ustęp 19 (Ograniczenie odpowiedzialności) będzie miał zastosowanie w zakresie dozwolonym przepisami prawa Meksyku.

4.

Odniesienie do JAMS zamieszczone w ustępie 21b jest odniesieniem do JAMS, amerykańskiej organizacji zajmującej się świadczeniem usług alternatywnego rozstrzygania sporów, w tym arbitrażu i mediacji (znanej wcześniej pod nazwą Judicial Arbitration and Mediation Services, Inc.) jak opisano na jamsadr.com.

5.

W przypadku cesji zgodnie z postanowieniami ustępu 22.d, podejmiemy uzasadnione z komercyjnego punktu widzenia wysiłki, by powiadomić Użytkownika o takiej cesji pocztą elektroniczną albo innymi uzasadnionymi środkami.